Menu

Vedtægter

Vedtægter for Ølstykke Fodbold Club

Nedenstående love, der træder i kraft ved deres vedtagelse, er ændret og vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2015, og erstatter alle tidligere love.

§ 1. Navn og formål
Klubbens navn er Ølstykke Fodbold Club (ØFC), stiftet den 18. maj 1918.

Hjemsted: Ølstykke Klubben er tilsluttet Dansk Idræts Forbund (DIF), Dansk Boldspil Union, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), og medlemmerne er derfor underkastet disse sammenslutningers love og bestemmelser.

Som medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende love.

§ 2. Klubbens formål
Fremme af fodboldspillet i Ølstykke. Varetagelse af medlemmernes interesser over for relevante samarbejdspartnere.

§ 3. Ledelsen
Klubbens opgaver varetages af:

 • Bestyrelsen
 • Ungdomsudvalg - Drenge
 • Ungdomsudvalg - Piger
 • Seniorudvalg
 • Oldboys- & Oldgirlsudvalg
 • Forældreklubudvalg

§ 4. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 8 personer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Ungdomsformand - Drenge
 • Ungdomsformand - Piger
 • Seniorformand
 • Oldboys- & Oldgirlsformand
 • Formand for Forældreklubudvalg 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt i januar/februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Afdelingsudvalgene aflægger beretning.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1 til 31.12 til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand, næstformand og kasserer.

Lige år vælges formand, og ulige år vælges næstformand og kasserer.

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Valget gælder for 1 år.
 2. Valg af ungdoms-drenge/pige-, senior-, oldboys-/oldgirls- og forældreklub-udvalg.
 3. Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højest 20 medlemmer. Valgene gælder for 1 år.
 4. Valg af 1. suppleant til hvert udvalg. Valgene gælder for 1 år.
 5. Valg af evt. øvrige udvalg. Valgene gælder for 1 år.
 6. Valg af 2 revisorer. Valgene gælder for 1 år.
 7. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

Valgbarhed: Alle medlemmer af ØFC’s bestyrelse skal:

 • Være medlem i ØFC
 • Have en ren straffeattest, som fremskaffes umiddelbart efter valg
 • Have en ren børneattest, som fremskaffes umiddelbart efter valg

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, såfremt de er fyldt 18 år, og såfremt de på generalforsamlingsdagen ikke er i kontingentrestance.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel gennem opslag i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside, eller andet offentligt tilgængeligt medie. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 7 dage før dens afholdelse. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Kan der ikke opnås 2/3 stemme flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer afdelingsudvalgene sig og vælger en repræsentant, som får sæde i bestyrelsen i.h.t. § 4. Beslutningen meddeles bestyrelsen hurtigst muligt. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Af generalforsamlingens forløb optages et referat, der underskrives af dirigent og sekretæren.

§ 6. Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, så ofte en enig bestyrelse finder anledning hertil, eller såfremt mindst 25 medlemmer tilstiller bestyrelsen en skriftlig begæring herom, indeholdende oplysninger om de spørgsmål, der ønskes behandlet. Senest 14 dage efter begæringen skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter de regler, der gælder for ordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme regler som ordinære generalforsamlinger.

§ 7. Økonomi
Bestyrelsen træffer beslutning i alle økonomiske forhold. Formand og kasserer tegner i forening klubben i alle økonomiske forhold. Efter forudgående beslutning i bestyrelsen tiltræder formand og kasserer i forening kontrakter som forpligter klubben. Bestyrelsen kan meddele prokura til klubbens forretningsfører, samt meddele udvalg kompetence til inden for nærmere fastsatte rammer, at forvalte dele af klubbens økonomi. Kassereren har ansvaret for, at der føres et bogholderi over klubbens indtægter og udgifter, der muliggør styring af klubbens økonomi. Der skal føres medlemskartotek, og en medlemsfortegnelse skal afleveres til Egedal Kommune til brug ved ansøgning om tilskud. Bestyrelsen aflægger et årsregnskab som fremlægges af kassereren til godkendelse på klubbens generalforsamling. Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal revideres med god revisionsskik. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Hel eller delvis fritagelse kan imødekommes af bestyrelsen når særlige forhold taler herfor. Fritagelsen kan kun ske på baggrund af nærmere motiveret skriftlig ansøgning. Intet medlem må uden særlig aftale med bestyrelsen være i restance. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opbevaring og placering af klubbens midler. Kontante beholdninger må ikke overstige hvad der er nødvendigt for at gennemføre daglige betalinger. Revisorerne skal mindst 1 gang årligt foretage et uanmeldt beholdnings-eftersyn, og de skal ved eftersynet konstatere beholdningernes tilstedeværelse samt undersøge om instruks for opbevaring og placering er overholdt.

§ 8. Ind- og udmeldelse og eksklusion
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens sekretær/sekretariat eller on-line via ØFC’s hjemmeside. Overtrædelse af klubbens eller tilsluttede sammenslutningers love og bestemmelser, kan medføre karantæne eller eksklusion. Et medlem kan dog ikke ekskluderes uden forudgående høring. En eksklusion kan indankes for klubbens førstkommende generalforsamling. Ved fortsat restance, hvis fristen for betaling af 1. rykker ikke respekteres, betragtes medlemmet som udmeldt og kan kun genindmeldes ved betaling af restancen samt indmeldelsesgebyr. Hvis et medlem afmelder en PBS-overførsel (kontingent) betragtes dette som en udmeldelse.

§ 9. Æresmedlemmer
Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for ØFC eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem.

Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt. Æresmedlemmet modtager et diplom, og der opsættes i klubhuset en markering af æresmedlemskabet.

§ 10. Klubbens opløsning
Såfremt klubben ønskes opløst på grund af manglende tilslutning, kan dette kun ske på en generalforsamling med dette ene formål, og hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede i klubben skal give møde. Til opløsning af klubben kræves der 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til denne generalforsamling, indkaldes der med 14 dages varsel til en ny, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte flerhed uanset antallet af fremmødte. Såfremt klubben opløses i henhold til denne paragraf, tager generalforsamlingen samtidig beslutning om det nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af evt. formue, dog således at simpel stemmeflerhed er afgørende. Klubbens evt. midler skal dog altid komme sporten i Ølstykke til gode.