Menu

1968

1968

På første bestyrelsesmøde den 04.06.1968 efter jubilæumsfesten takkede formanden bestyrelsen for det store arbejde, den havde udført ved afviklingen af jubilæet. Derefter planlagde man forskellige arrangementer til sportsugen 17.06-23.06, bl a ballet om lørdagen, hvortil baltegn skulle koste 20 kr pr person inklusive smørre-brød og kaffe.

Endvidere tilrettelagde bestyrelsen program for sommerfesten den 10. og 11. august. Da Capo skulle spille begge aftener 19-24 og Louis Miehe Renard skulle underholde.
Gaverne fra jubilæet blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne til opbevaring.
Ved generalforsamlingen den 24.10.1968 omtalte formanden bl a det sportslige, som kun var jævnt godt. Når nye baner blev taget i brug, forventede han en extra indsats, gerne oprykning til 1. eller 2. division.

Holger Buch oplyste, at ØlF i efteråret 1968 havde tilmeldt 3 lilleputhold, I drenge-hold, 1 juniorhold, I ynglingehold samt 3 seniorhold.
Lilleput I blev nr 4, lilleput 2 nr 5, lilleput 3 nr 8, drenge nr 5, juniorer nr 2 og yng-linge nr 1.
Det gik lidt broget for seniorerne: Serie 3 nr 6, serie 4 nr 8 og serie 5 nr 5.

Der var ikke den store træningsflid.

Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 21.11.1968 med Knud Smith som formand, Poul SchUbeler som næstformand, Holger Buch kasserer, Ole Hansen sekretær og bestyrelsesmedlemmerne Bent Poulsen, Børge Mogen-sen, Leif Udstad, Gunver Holdrup, Kaj Jensen og Leif Carlsen.

En ny opkrævningsmetode af kontingentet blev drøftet og et udvalg nedsat.

På årets første bestyrelsesmøde den 15.01.1969 besluttede man at rette henven-delse til kommunen angående kommunens planer med Græstedgård og fodbold-banerne på Toftehøjskolen.

Vedrørende kontingentindbetalingen besluttede man at oprette en girokonto.

Pokalerne fra jubilæet blev fordelt til de enkelte afdelinger, som selv skulle finde modtagere til dem.
De skulle uddeles hvert år ved fødselsdagsfesten som vandrepokaler.

Man havde modtaget en gave fra Sparekassen i form af 3 sæt trøjer og 2 fodbolde.

Bestyrelsen accepterede et tilbud fra kommunalarbejder Brønnum, som ville passe fodboldbanen, klubhuset og fodboldene for 100 kr pr måned.

Man vedtog at sende en sammenplantning til Frederikssund Sparekasse i anledning af deres jubilæum.
Luk