Menu

1969

1969


Boldspil ved på Toftehøjskolens bane

Den 05.03.69 afholdtes igen bestyrelsesmøde.
Fodboldudvalget rejste spørgsmålet om et skydebrædt. Leif Udstad skulle arbejde videre med det.
Man enedes om i den kommende vinter at arrangere andespil hver uge.

På bestyrelsesmødet den 07.05.69 omtalte formanden et møde, han havde været til om den nye fritidslov.

Formanden oplæste et brev fra kassereren, som ønskede at udtræde af bestyrelsen
Formanden foreslog Ole Hansen som ny kasserer. Denne sagde ikke direkte nej, men han betingede sig at tale med den afgående kasserer først, og såfremt han skulle overtage posten, skulle regnskabet først føres helt ajour og revideres af foreningens revisorer.
Bestyrelsen erklærede sig enig heri.

Pedellen på Toftehøjskolen skulle kontaktes vedrørende banens beskaffenhed.

På bestyrelsesmødet den 09.06.1969 fastlagdes programmet for sommerfesten 19-22 juni.

Der skulle være blandt andet stort bankospil, optræden af Blue Boys, stort POPbal til Tops kvartet, flere fodboldkampe, blandt andet ØIF mod Lyngby (3. divisions tophold) og optræden af Svend Bjerre.

Overdragels af regnskab og kasse til Ole Hansen var endnu ikke på plads.

Man enedes om at sende et nyt brev til den afgåede kasserer.

Til bestyrelsesmødet den 23.07.69 var indkaldt foreningens revisorer, Harald Nielsen og Frode Sylvest, samt ekstraordinært Poul Juul Pedersen, som læste kopi af regnskabet, hvori der var konstateret alvorlige mangler og urigtigheder.

Regnskabet udviste en difference på 9.338,10 i foreningens favør.

Sommerfesten gav et ikke helt tilfredsstillende overskud på 1.839,97 kr.

I 1969 modtog foreningen et tilskud fra kommunen på 10.000 kr.

På bestyrelsesmødet den 29.09.69 enedes man om forslag til nye love til fremlæggelse på generalforsamlingen den 27.10.69.

Ole hansen oplyste, at der var indledt incassosag mod den afgåede kasserer.

Man enedes om at underrette lokalunionerne om det passerede.

Et medlemsblad blev drøftet, men man skulle først finde den helt rigtige redaktør.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen den 27.10.69 på Ølstykke centrets cafeteria og startede med at mindes afdøde sognerådsformand Alfred Hansen.

I formandens beretning indgik følgende:

Nytårsfesten vil blive sløjfet på grund af ringe tilslutning.
Sommerfesten havde heller ikke været nogen stor succes.
Alle forhold omkring den afgåede kasserer var nu afklaret.
Foreningens medlemstal var 800 aktive, men når forårsturneringen skulle starte, håbede formanden, at tallet var steget til 1000 medlemmer, og foreningen ville så være mellem de 3 største i Frederiksbog amt.
Fodboldtræneren var gået i utide.
Byplanarkitekt Bunnar Nyberg var specielt inviteret til generalforsamlingen.
Han oplyste, at kommunen havde købt Græstedgårds 80 tønder land, som efterhånden skullefremstå som en park med idrætsanlæg.
Første del skulle stå færdig den 01.10.1970, men man havde ikke forudset det store piloteringsarbejde der skulle udføres.
Der var stor debat om dette spændende emne.

ØIF's fodboldhold havde opnået følgende placeringer: 1. hold nr. 9, 2. hold nr. 8 3. og 4. hold nr. 2.
Ny træner fra januar 70 bliver Erling Eriksen.

Bestyrelsens forslag til lovændringer blev vedtaget.

Formanden Kurt Smith trak sig efter 5 år på posten.

Den 21. november 1969 afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde på Ølstykke Kartoffelcentral.
Til ny formand valgtes Poul Schübeler kasserer blev Ole Hansen.
Til formand for fodboldafdelingen valgtes Jens Kjeldsen med Jørgen Jensen som kasserer

Allerede 3 dage efter afholdtes igen bestyrelsesmøde denne gang hos den nye formand.
Klubben havde modtaget opsigelse af banen på Ørnebjerg fra Viggo Poulsen, men man måtte dog benytte banen i den kommende sæson i 1970. Til efteråret skulle spørgsmålet igen tages op.

Telefonpenge til udvalgsmedlemmet blev drøftet.
Det blev vedtaget at afholde bestyrelsesmøde en gang om måneden
Luk