Menu

50 års jubilæumsfest 1968/2

50 års jubilæumsfest 1968

 


Nuværende og tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer samlet ved festen.

Stående fra venstre: Hans Petersen, Frode Sylvest, Knud Smith, Svend Andersen og Otto Rasmussen.
Siddende fra venstre: Ejner Nietsen, Mygind Larsen og J P Lorentzen.Jubilæumsfesten indledtes af formanden, som omtalte nogle af de største begivenheder i foreningens 50 år.

Endvidere takkede han kommunen (sognerådet), for den positive indstilling, kommunen efterhånden havde fået overfor foreningen.

Tak lød der også til familien fra Ørnebjerg (Viggo Poulsen), fordi foreningen altid havde kunnet benytte boldpiadsen for et symbolsk beløb.

Sognerådsformand Alfred Hansen ønskede foreningen tillykke og gav udtryk for, at man i sognerådet godt var klar over foreningens trange kår, men man arbejdede på en løsning. Endelig takkede han bestyrelsen for deres store arbejde.

Formanden for Sjællands Håndbold Forbund, Svend Knudsen, var næste taler. Han omtalte værdien af de små foreninger i det store forbund, og roste ØIF for de-res altid saglige indstilling under forbundsmøderne. Han udtrykte også håbet om en sportshal i Ølstykke.

FSAG og I's formand Sigvald Hansen kunne huske foreningens start i 1918. Han syntes, at ØIF havde fået en hel del ud af det i de forgangne 50 år. Endvi-dere havde man i hovedbestyrelsen altid beundret det sammenhold, der var i ØlF. Han opfordrede de tilstedeværende gæster til at deltage mere aktivt i ledelses- og hjælperarbejdet.
En særlig tak rettede han til Else Rasmussen, som var med til at starte gymnastikken op og i mange år var den bærende kraft.

SBU's formand Carl Nielsen ønskede også tillykke. Han omtalte ØlF's gode tider i fodbold, og fortalte, at han selv havde været modstander i en oprykningskamp til mellemrækken mod Hornbæk.
Han ønskede fortsat fremgang for fodbolden, nu da vi var rykket op i serie 3.

Branddirektør Otto Rasmussen takkede for den tid, han havde haft i foreningen, dels som idrætsudøver og dels som bestyrelsesmedlem. Han håbede, at de unge fortsat ville slutte op om foreningen.

Sognefoged Hans Nielsen fortalte lidt om foreningens start med gymnastiktimer på kroen i 1918 og 1919 under ledelse af Else og Hans Rasmussen. Han kunne endvidere fortælle om en førsteplads ved en opvisning i Hillerød.
Til sidst fremhævede han nu afdøde Oluf Poulsen fra Ørnebjerg som en af de bed-ste ledere dengang.

Gårdejer Viggo Poulsen fortalte, at det altid havde været en glæde for familien at have foreningen som lejere på ørnebjerg. Han huskede drengene fra Søbygård, der havde et fodboldhold, som af og til mødte ØIF i kamp. Drengene fra Søbygård spillede som regel i bare fødder, der var ikke råd til fodboldstøvler.
Hans far havde gennem 15 år set alle fodboldkampe på stadion, selv om han de sidste år blev kørt derud på grund af invaliditet.

Karetmager Hans Pedersen sluttede talerrækken (formentlig uden mikrofon) med at takke bestyrelsen for deres store arbejde. Formanden havde han kendt fra han var en lille dreng.
Han henstillede til gæsterne at danne en "Foreningens venner", hvor kontingentet fast skulle være 10 kr årligt. Det indkomne beløb skulle gå til unge fattige eller syg-domsramte børn.


Hovedbestyrelsen ved 50 års jubilæet.
Stående fra venstre: Svend Florboe, Poul Axelsen, Paul Schübeler, Poul Kaae Nielsen. Hans Otto Rasmussen.
Siddende fra venstre: Holger Buch. Kate Mogensen. Knud Smith, Kaj Jensen.


Jubilæumsgaver

Lykønskningstelegram med 2 statspræmieobligationer (50 kr) 1959 fra Dansk Idræts Forbund.
Lykønskningstelegram fra Dansk Boldspil Union.
Pokal fra Kaj Willumsen
Fodbold fra sportsmagasinet Bovbjerg
Fodbold fra vognmand Hans Christensen
Fodbold fra Ølstykke Brugsforening
Fodbold fra Else Rasmussen, Laura Hansen, Hans Nielsen og Hans Pedersen
Håndbold fra Sjællands Håndbold forbund
Håndbold fra FASG og I's idrætsudvalg
Faneplade fra FASG og I's idrætsudvalg
Sølvfad fra Ølstykke kommune
Askebæger fra Sjællands Boldspil union
Dingentklokke fra håndboidtræner Erling Eriksen
Pokal fra Sparekassen
Pokal fra Frode Sylvest, Otto Rasmussen og Svend Andersen
Krus fra Viggo Poulsen
Fad fra Oppe Sundby Idrætsforening
Barometer fra Slangerup idrætsforening
Sammenplantning fra Jorlunde idrætsforening
Blomsterbuket fra tidligere håndboldspiller Lillian Poulsen, Hadsten
Luk