Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2012

Ordinær generalforsamling afholdt 27.2.2012 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling afholdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Dagsorden:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt i januar/februar måned med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af 2 stemmetællere.
3.  Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
4.  Afdelingsudvalgene aflægger beretning.
5.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1 til 31.12 til godkendelse.
6.  Kontingent fastsættelse.
7.  Indkomne forslag.
8.  Valg af formand, næstformand og kasserer.
Lige år vælges formand, og ulige år vælges næstformand og kasserer. 
Valg af SCE repræsentant hvert år.
9.  Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Valget gælder for 1 år.
10. Valg af ungdoms-, oldboys, dame/pige- og forældreklub-udvalg.
Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valgene gælder for 1 år.
11. Valg af 1. suppleant til hvert udvalg. Valgene gælder for 1 år.
12. Valg af evt. øvrige udvalg. Valgene gælder for 1 år.
13. Valg af 2 revisorer. Valgene gælder for 1 år.
14. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
15. Eventuelt.

Referent: Miriam Kisum

Dirigent: Ole Hansen

Stemmeberettiget: 33

Velkommen:

Formand Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

Punkt 1

Valg af dirigent:

Bestyrelsen forslår Ole Hansen – bliver enstemmigt valgt.

Dirigent Ole Hansen takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og orienterer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen.

Punkt 2

Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen forslår Lars Larsen og Rene Kronby – bliver enstemmigt valgt.

Punkt 3

Formanden  Jimmy Bernard aflægger bestyrelsens beretning:

Beretning blev indledet med 1 minuts stilhed grundet vor mangeårige meget aktive medlem Arne Christiansen og kaldet Mr. Speaker da han de seneste år vor speaker til 1.holds kampene.

Der har i det forgangne år været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en ekstraordinær generalforsamling.

Det første møde d. 17 marts 2012 var et traditionelt første gangs møde hvor vi bl.a. fastsatte en dato for standerhejsning samt fik et overblik over status på udvalgene. Denne dato blev dog aflyst 2 gange af kommunen at nettene blev isat efter behov.

Det andet bestyrelsesmøde blev afholdt d.14  april hvor problemet med våde baner fyldte det mest, vi prøvede at finde alternative løsninger og kontoret brugte meget tid på at flytte kampene. Under regnskabsgennemgangen manede kassereren til forsigtighed.

Ved det tredje møde havde vi en gennemgang af Sportschef Brian Munksgaard fra Team Egedal. Vi planlagde en afslutning for den sidste kamp d. 17 juni i Seniorafdeling. På banerne var der stadig en udfordring med mål bl.a. p.g.a. våde baner.  ØFC havde medlems fremgang men mangler i stor udstrækning frivillige. Der blev på bestyrelsesmødet udtryk STOR ros til forældreklubben for deres ekstra tilskud til tøjpakkerne.

Det fjerde møde d.25 august gav os en ny udfordring, nemlig at vor forretningsfører
Miriam Kisum var nødt til at tage ferie og orlov i næsten i måned, men Peter Graa løste opgaven på bedste vis. Der var i starten af august også blevet ryddet op i skabene i materiale rummet hvilket gav nogen uro. Endvidere blev der drøftet et ekstra tilskud til Team Egedal.

Det femte møde d.27. oktober Igen blev der brugt meget tid på de kritisable baner, iflg. Mogens Schrøder er der behov for en opgravning af det store anlæg for at komme ned under græsset, vandet kan ikke komme væk! I september blev der også søgt en T-licens hos DBU, flere personer fra ØFC, SB og Ganløse lavede et fremragende stykke arbejde som blev afleveret i rette tid.

Det sjette møde d. 1. december drejede sig primært om ØFC’ likviditet som kom på en særdeles hård prøve grundet en ikke budgetteret omkostning på træner uddannelse i Team Egedal hvor 3-årige aftaler var blevet indgået.

D. 8. december blev den ekstraordinære generalforsamling afholdt hvor nogle paragraffer blev til rettet grundet vor tilhørsforhold til SC Egedal.

Det syvende møde d. 9 februar omhandlede budgettet for 2012 samt overblik over bestyrelsens sammensætning i 2012

Formanden takkede forældreklubben, murstenslauget,  ØFV, som gav et tilskud på kr. 50.000,00 i 2011 samt kontoret og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et samarbejdet i 2011.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 4

Afdelingsudvalgne aflægger beretning:

Senior udvalget V. Peter Dalsgaard:

2011 var det år hvor et flertal blandt medlemmerne besluttede at slå ØFC & SB´s seniorafdelinger sammen. ØFC senior afsluttede så en epoke den 30.6.2011 og klubbens førstehold sluttede på en flot 4.plads med 39 point.

12 vundne kampe, 3 uafgjorte og 11 tabte, det er en godkendt sæson set i relation til de udfordringer som seniorafdelingen havde med at tiltrække ekstra spillere, ingen penge at gøre godt med og få hænder til at løse opgaverne og oveni det hele var der arbejdet med at få fusionen på skinner.

De problemer som vi kæmpede med resulterede så i at vi ikke kunne kæmpe på 2 fronter på engang og det betød at vi trak 2.holdet fra serie 2 og brugte kræfterne til at styrke arbejdet omkring 1.holdet og 3.holdet som spillede i serie 5 og sluttede på en flot 3.plads med 18 point 6 vundne og 3 tabte.

Jeg vil gerne takke alle i ØFC seniorafdelingen, bestyrelsen og kontoret får deres hjælp til at få hele seniorafdelingen til at fungere i 2011.

Den 1.7.2011 blev SC Egedal født og ØFC seniorafdeling fusionerede ind der. Det var ikke alle fra ØFC som der blev plads til på den ene eller den anden måde, jer der kom med vil jeg gerne takke for jeres indsats og jer der stod tilbage på perronen da toget kørte takker jeg også.

Det afgørende for mig et at sikre at ØFC har indflydelse på SCE på trods af at vores seniorafdeling ikke var den største og med de bedste sportslige resultater i de højeste rækker, det syntes jeg at vi har og i en fusion er det vigtigt at begge parter har indflydelse så ikke den ene dominere den anden.

Jeg syntes at udviklingen og den succes som SCE er i dag har vist at ØFC er godt repræsenteret set i lyset af det som vi kom med på mandskabssiden.

SCE er en stor succes i forhold til medlemmer samt det sociale engagement som der lægges for dagen, på det sportslige ligger vi lidt med røven i vandskorpen for 1 & 2 holdet, det kan der være mange årsager til, en er sikkert mangel på penge til at aflønne spillere samt også den korte forberedelsestid til sæson opstart i sommer 2011. Jeg syntes dog at alle gør en kæmpe indsats for at rette op på tingene.

Jeg er overbevist om at alle SCE hold kæmper sig til flere point i foråret end de fik i efteråret og det rækker til at blive i de pågældende rækker når vi når hen til sommer 2012.

Det ser jeg frem til at være en del af og følge med i.

Ungdomsafdelingen V. Tommy Christiansen:

I UA, er der pt. Ca 520 medlemmer og ledere fordelt på 13 årgange, spændende fra  yngste U-6 drenge til de ældste Team Egedal drenge i årgang U-19.
Der har siden foråret 2011 været en løbende tilstrømning af medlemmer, og afdelingen vokser stadig.

I UA har vi igennem året prøvet, at implementerer den nye viden og de nye metoder i arbejdet med vores unge medlemmer. Det har givet udfordringer og konflikter, men også meget anerkendelse af, at ØFC er en klub, hvor der er udvikling og til pasningsparathed i.f.t. de strømninger der rører sig i dansk ungdomsfodbold.

UA har i løbet af 2011 afholdt DGI’s fodboldskole, som med mere end 200 deltagere og adskillige dygtige og engagerede trænere/assistenter, igen var en kæmpe succes. Det er en fantastisk følelse, en  der holder af fodbold får, når man ser så mange mennesker være optaget af, at træne, lære og have det sjovt med spillet, udfolde sig på vores græsplæner.
Vi afholdt også vores microfodboldskole, som i år var tilrettelagt af klubben selv, for at vi kunne være sikre på, at skolen fuldt ud tilgodeså de sportslige og sociale formål, som netop årgangene på denne fodboldskole har brug for. Og med Jacob Højbye som anfører for skolen, er jeg sikker på, at en masse små drenge og piger, har haft en rigtig hyggelig og sjov fodbold weekend.

2011 blev året, hvor UA fik gennemført en længe ønsket funktion, nemlig ansættelsen af en trænerkoordinator. Peter Graa tiltrådte jobbet, og han har året igennem haft ansvaret for, at alle vores frivillige trænere, trænede efter de retningslinjer, DBU’s aldersrelateret træning foreskriver. Konkret har Peter iagttaget træninger, kommet med vejledninger til træningen hvor det var nødvendigt. Han har udarbejdet struktur og skemaer for samtræning årgangene i mellem, og sørget for op- og ned- træning, således man har kunnet tilgodese princippet om 25-50-25 træningen (25% træning over niveau og 25% træning under niveau). Trænerkoordinatoren har også stået for indkørslen af de nyeste årgange i klubben, hvor han har forestået træningen af børnene, men mindst ligeså vigtigt, har han aktiveret forældrene til at være med i træningen, og givet forhåbentligt nye frivillige trænere et lille skub i retning mod en fremtidig trænerkarriere i ØFC. Netop rekruttering af frivillige til træning af børnene er gennem årene blevet et større og større problem, og hvis vi skal have et ordentligt og kvalitativt tilbud til de nye årgange der starter i klubben, er der ingen vej uden om en trænerkoordinator.
Ud over nævnte funktioner, er der til jobbet knyttet en del administrative og service orienterede opgaver, som bl.a. medvirkende ved banefordeling, materialeforvaltning og uddannelse af vores frivillige trænere.

2011 blev også året, hvor ØFC for første gang søgte en af DBU’s licenser, da klubben søgte en af de nyoprettede T-licenser for U-13 – U15 drenge. Et bredt hold af frivillige lavede et fantastisk flot og stort stykke arbejde, med at få udfærdiget en ansøgning til DBU. En sådan ansøgning, er et stort dokument, hvor stort set alt, lige fra trænerroller/påsætninger for de enkelte hold, til angivelse af lysstyrke på klubbens lysanlæg på træningsbanerne er beskrevet. Det er et minutiøst dokument, som i detaljen beskriver, hvorledes klubben vil gribe talentudviklingen i UA an.
DBU havde påtænkt at uddele 17 licenser på landsplan, men endte med at uddele 4. Vi var desværre ikke mellem de klubber der i første omgang fik licensen, men på et efterfølgende møde med DBU, fik vi stor ros for vores arbejde, og vi fik en idé om hvad der manglede før vi kunne opnå en T-licens. I UA har vi brugt ansøgningen som en rettesnor til at få igangsat noget kvalificeret talentudvikling. Og ved at følge retningslinjerne i T-licensansøgningen, kan vi sikre kvaliteten i arbejdet med vores medlemmer, ikke kun i de 3 årgange der er omfattet af T-licensen, men i arbejdet i hele UA, da det netop er kvaliteten i vores arbejde med alle vores medlemmer, der på sigt skal give os T-licensen.
Grunden til vi arbejder så målrettet efter en T-licens er, at vi vil sikre os fastholdelsen af vores spillere. Vi vil også gerne på sigt, kunne være leveringsdygtige i spillere til vores bedste SC Egedal hold, og alle undersøgelser om frafald af spillere i klubber viser, at netop manglende kvalitet i træningen er den største årsag til dette.
En af de ting DBU påpegede kunne være et stort plus til vores ansøgning om T-licens, var et samarbejde med en af DBU’s A licensklubber, og her har vi i UA arbejdet videre med et allerede spirende samarbejde med Lyngby Boldklub, som notorisk er en af landets dygtigst klubber, når det gælder træning af ungdomsspillere. Endvidere er en stor del, af det vi kalder Bedre Børnefodbold i ØFC, i forvejen inspireret af LB’s holdninger til børnefodbold, så for UA, var det et naturligt valgt, at prøve at videreudvikle samarbejdet med LB.
UA har i 2011 ”genoplivet” vores teknikskole, som nu er et ekstra tilbud til spillerne, hvor de får trænet deres tekniske færdigheder specifikt. Teknikskolen er organiseret af vores trænerkoordinator, og er blevet overvældende godt modtaget af spillere og forældre. Det har bestemt været et kærkomment gensyn.

UA har i år, holdt samtaler med samtlige trænere i UA, og talt med dem om kompetencer, mål, trænerkarriere, forventninger til eget engagement i FØC og forventninger til UA, som frivillig i ØFC. Dette har været et omfattende arbejde, og har taget en del længere tid end vi havde regnet med, men resultatet er, at der forhåbentligt er en klar struktur i de enkelte årgange m.h.t. ledelse, ansvar og ansvarsområder. I UA har vi i hvert tilfælde stor tiltro til, at dette er et godt og kvalitets løftende skridt mod bedre fodbold i de enkelte årgange.

I forhold til Team Egedal, fik vi Michael Hansen ind i styregruppen omkring TE. Michael og de andre fra styregruppen har udført at flot arbejde med TE, og med Brian Munksgård som sportschef i TE, er vi i UA sikre på, at TE for nuværende er i gode hænder.
Der er allerede nu et godt samarbejde i gang, imellem de årgange som fra sommerferien skal indgå i TE, således drenge fra SB, SGIF og ØFC kender hinanden, når de efter sommerferien skal til at spille på hold sammen.

Igen i år, har vi i UA nydt godt af forældreklubbens store arbejde, og vi takker dem for deres store arrangement og støtte til børnefodbolden i ØFC. UA er meget bevidste om jeres kæmpe arbejdsindsats.

Alt i alt har 2011, været et år, hvor UA har flyttet sig rigtigt meget i retning af en mere moderne og kvalitetsbevidst tilgang til fodboldspillet. Dette har kun været muligt, fordi der har været en skare frivillige trænere og ledere, som har ofret rigtigt meget, for at give vores drenge den bedst mulige mulighed for at spille fodbold. Vi skylder disse trænere og ledere en kæmpe tak, og må aldrig glemme, at uden dem, ville det hele aldrig gå.

Oldboys udvalget V. Benny Pedersen:

2011 var igen et rigtig godt år for OB / Vet afd,  i ØFC,,,   og det til trods for at  Medlemstallet  Ved årsskiftet  2011 / 2012  er dalet  til 160 aktive  medlemmer  mod 175  medlemmer sidste år,  og 35  passive  medlemmer , tilknyttet

afdelingen,  Nu fordelt  på  9  hold,  (alle  9 hold,-er  11 mands  &  ingen  7 mands  pt.  )

og det til trods, er Vi stadig en af Danmarks største  OB / Vet  afdeling !   målt i antal medlemmer.

Holdene er i 2012 fordelt på  :

 1 old-boys             11 mands  hold  i SBU  RK  1                                         

 2  veteran              11 mands  hold  1  i SBU  RK   2   &   1, i OBS 49  M

 5  S-veteran           11 mands  hold  i  OBS 49   M-A-A-B-C  rk,  

1  Gran S-veteran + 54   11 mands  hold  i  OBS 49   M

Dvs.  2  af holdene  spiller under  SBU og 7 af holdene  spiller under  OBS 49

Resultater :  fra  sommer  2011,:

SBU :    old-boys  : RK 1.  blev  placeret midt i rækken , både forår & efterår   og ude af pokal,    

              veteran 1 : RK 2.  blev  placeret midt i rækken,  både forår & efterår  og ude af pokal               

OBS 49 :   Veteran 2  slutter, på en sidste plads ( 8)  Mester rækken , men forbliver  i Mester rækken , pga udvidelse af rækken .  men røg ud af  Pokal turn

S-vet   1  slutter på en flot  2  plads i Mester rk , (10)  Får Pokal + 500-kr.  og er  ude af pokal turn,  

S-vet   2  slutter  som   nr,  5   i række A,   (10)  

S-vet   3  slutter på en flot  2  plads i  B rk og rykker op i A rk , får Pokal + 500-kr ,

S-vet   4  slutter  som   nr,  8  også i rk B   (10)  

 S-vet   5  slutter  som   nr,  9  også i rk B   (10)  og rykker ned i C rk

 S-vet   6  slutter  som   nr,  9  i række C     (10)  Holdet opløses

 Gran-S-vet   + 54   bliver en flot nr, 1  i  Mester rk  (9)  Får  pokal og 1000,- kr.

 Holdet spiller sig også i pokalfinalen , hvor modstander udebliver,

Og bliver hyldet med Pokal uden kamp på Ølstykkes baner.

 s-vet   M rk,  7mands slutter  på  5 plads,, (6) grundspil ,,, trækker sig inden slutspil,

 s-vet   A  rk,  7mands slutter  på  7 plads ,, (9) holdet stopper helt.

Spillerne på  det opløste S-veteran 6   og de 2   7mands hold ,, har fordelt  sig på afdelingens andre hold,

Vi er i denne vinter sæson  Vært,/ tilrettelægger af :  Vinter turn, a`1976

For sidste gang i denne omgang  ( 3. år ) De næste 4 år er det  Stenløse og Ganløse som laver  Vinterturnering a`1976  ,,,  I denne vinter  spiller pt.  8 hold,,,   2 vet,  &      6  S-vet, hold,  som afvikles på vores Kunstgræsbaner   

 Vinterturneringen a`1976  ( ang. af øfc for 3. år)  Synlig gør  det  vanlige overskud

Af turneringen, til Moderklubben ØFC,  ved  overrækkelse  af en chek på  20.000.- kr   ved en hjemmekamp på bane 1,  i en af  forårets Kampe ,,

Vort store arbejde i Afdelingen, med medlemsregistrering , Restance oprydning, ind og udmeldinger ,, Har fortsat vores store bevågenhed , i afdelingen.   

Nedgangen i medlemstal skyldes først og fremmest, aldersrelaterede skader!

Men, Vi  er fortsat,  vor`egen klubs største bidrags-yder eller sponsor ,

Afdelingens årlige  afslutningsfest , afholdes i år  Fredag  13  April  kl, 1900 i klubhuset,,  en stadig større succes med tæt på 50 % deltagelse af afd,s medlemmer, til spisning, præmieuddeling, sang og lotteri, mm.  ( sidste år var Vi småt 85 deltagere )

Tilslut vil Jeg gerne takke,  Miriam på kontoret  og  cafeteriet v/ Line Wiil  og personale ,  Søren og forældreforeningen  og Bestyrelsen  for et godt samarbejde i det forgangne år…. tak.

Damepige udvalget V. Steen T. Jensen:

I 2011 har Dame-pigeafdelingen ændret struktur, så afdelingen nu er delt op i 3 sektioner :

Fra U7 –U13 hedder det nu pigeafdelingen, fra U15 – U18 hedder det nu Team Egedal Piger og fra 1. juli 2011 er Damesenior overgået til SC Egedal. Oldgirls har vi valgt at placere i pigeafdelingen.

For de små årgange har året været karakteriseret ved mange aktiviteter, vi har fået flere piger fra U15 til at være hjælpetrænere i U7 – U11 og rykket to trænere op til U13 som ellers er seniorspillere.

En del af holdene har deltaget i stævner med overnatning til dels i Hørsholm og til dels i Vilbjerg.

Herudover har vi haft vores store afslutning i juni med mellem 200 og 300 piger og forældre, ligesom vi i april havde et succesfuldt skolestævne, som sædvanen tro gav en del nye spillere.

I det forgangne år fulgte U-15 og U18 pigerne i hælene på drengene og dannede Team Egedal Piger.

Stenløse Boldklub og Ølstykke FC havde begge problemer med at stille hold i årgangene U15 og U18 og vi valgte derfor at slå pjalterne sammen og danne Team Egedal Piger og det har i år gjort at vi kunne stille 2 stk. U15 hold - 1 hold i række 1 og 1 stk U18 hold.

1. holdene i U15 og U18 spillede sig ind på oprykningspladserne som nummer 2 i U18 og nummer 4 i U15. Endvidere sluttede hold 2 i U15 i midten af rækken. Alle 3 hold har spillet nogle spændende og gode kampe og placeringerne er fuldt fortjent.

Årgangene har tilsammen lydt på omkring 60 piger, hvor mange af pigerne har spillet siden de var 6 år og andre har kun spillet ½ år, hvilket kendetegner den brede klub vi er. Pigerne har spillet fodbold 2-3 gange om ugen og de har alle vist stor fremgang.

En stor tak skal der lyde til træner/lederteamet i U18 bestående af Michael Sørensen, Jesper Larsen og Tom Borg, samt træner/lederteamet i U15 bestående af Martin Faurholdt, Jan Strøm, Carsten Pedersen, Søren Larsen og Jeser Andersen og Thomas Rasmussen.

Efter sæsonens afslutning er vi i både U18 og U15 årgangene blevet ramt af mange udmeldelser, som skyldes forskellige årsager.
Det er målet når sæsonen 2012 starter at der minimum er 1 stk. U15 hold og 1.stk U18 hold. 

For Kvindesenior har specielt efterårssæsonen været fin, hvor vores hold i kvindeserien gennemførte efteråret uden nederlag og blev en flot nr. 2 efter Brøndby, vi har som mål at rykke i Danmarksserien i foråret 2012. For serie 2 holdet lykkedes oprykningen lige akurat ikke, vi blev nr. 3, og satser på at det så lykkes i 2012. 7 mands holdet klarede lige akkurat skærene i kvindemesterrækken, men vi har valgt at rykke holdet ned i startrækken, fordi holdet vil have prædikat af 3. hold i 2012.

Vi fik i efteråret ny kvindetræner Thorbjørn Valsgaård hvilket har givet hele set-uppet et lift og der skal derfor lyde en tak til ham, Kasper, Dan, Ole, Henrik Sass og Helle for en stor indsats i efteråret.

Oldgirls har lige holdt skruen i vandet takket være Frank og Anette og har klaret sig midt i deres pulje, som er den stærkeste i DGI Roskilde.

Der skal til sidst lyde en tak også til Henriette Hansen og alle hendes trænere, hjælpetrænere og forældre for en velfungerende pigeafd. Til sidst også tak til bestyrelsen og kontoret for samarbejdet i 2011.

Afdelingsudvalgenes beretninger blev taget til efterretning.

Forældreklubben aflægger beretning V. Søren Larsen:

Forældreklubben har i 2011 afholdt stævner i Ølstykke Hallen og på stadion. Af stævner kan nævnes indendørs stævne i hallen den første weekend i januar.

Vores store vinterturnering som blev afsluttet den sidste weekend i marts, med et væld af finaler på vores fantastiske kunststof anlæg.

Vi tjente penge til forældreklubben ved at stille op til et sponsor stævne i juni måned hvor vi serveret mad og drikke.

Vi afholdt indendørs stævne december for de mindre årgange.

Vi satte vinterturneringen i gang i oktober dog med en del færre hold tilmeldt. Her er vi nok blevet ramt af at SBU/DBU har startet deres egen tilsvarende turnering.

Vi forsøgte i løbet af efteråret at få frivillige fra klubben til at hjælpe med at få rejst skuret på banerne, uden at der var så meget som en eneste hverken fra senior, oldboys eller UA der kunne afse tiden til det, en stor skuffelse, men nu står skuret færdigt med hjælp fra lokale håndværkere.

Jeg vil gerne opfordre vores egne hold både hos piger og drenge til at være mere villige til at deltage i vores stævner, så vi ikke skal aflyse gang på gang.

Til sidst tak til dem der støtter og hjælper forældreklubben og her især vores sponsorer, der er klar med diverse når vi afholder vores stævner.

Kassereren aflægger beretning V. Lars Søndergaard:

Efter en del uddybende spørgsmål – specielt til det store underskud i cafeen, blev regnskabet godkendt.

Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 29.325 kr. mod budgetteret resultat på 5.200 kr.

mindre tilfredsstillende henset til, at ØFC har modtaget et ikke budgetteret tilskud fra ØFV på 50.000 kr.

                 

For Cafeteriaet må vi endnu et år måtte konstatere, at det er meget svært at få det til at løbe rundt,

og et underskud på 80.744 kr. er efter bestyrelsen opfattelse uacceptabelt stort.

   
                 

Forældreklubben har opnået et overskud på 29.767 kr, således at det samlede underskud for ØFC i året er

er 21.652 kr. Egenkapitalen udgør herefter 335.387 tkr., hvoraf Forældreklubben har 246.961 kr

                 
                 

Punkt 6

Kontingent fastsættelse:

Ungdomsafdelingen fremstiller sammen med pigeafdelingen et forslag om at hæve kontingentet for alle ungdomsspillerne, forslag som følgende:

Årgang                                            Nuværende sats                                                     Forslag til ny sats

U6                                                    550                                                                                600

U7                                                    600                                                                                700

U8                                                    600                                                                                700

U9                                                    600                                                                                750

U10                                                  600                                                                                750

U11                                                  650                                                                                800

U12                                                  650                                                                                800

U13                                                  650                                                                                800

U14                                                  650                                                                                800

U15                                                  700                                                                                800

U16                                                  700                                                                                900

U17                                                  700                                                                                900

U19                                                  850                                                                                900

forslaget bliver vedtaget og træder i kræft ved udsendelsen af efterårskontingentet 2012

Punkt 7

Ingen forslag.

Punkt 8, 9, 10 og 11

Valg af formand, næstformand og kasserer.

Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer, men da næstformanden har trukket sig, vælges også næstformand i år.

Formand – Jimmy Bernard ønsker genvalg og vælges.

Næstformand – Michael Hansen stiller op og vælges.

Der er ingen andre der ønsker valg.

Suppleant – John Hoppe Hansen stiller op – vælges.

Repræsentant for SCE – Peter Dalsgaard stiller op – vælges.

Punkt 12

Valg af øvrige udvalg.

Forældreklubben 15 medlemmer opstiller – alle valgt.

Ungdomsafdelingen 6 medlemmer opstiller – alle valgt.

Pige afdelingen 5 medlemmer opstiller – alle valgt.

Oldboys afdelingen 10 medlemmer opstiller – alle valgt.

Punkt 13

Valg af revisorer

Steen Lauritsen ønsker genvalg – vælges

Kurt Glud ønsker genvalg – vælges

Punkt 14

Valg af revisor suppleant

Tage Svendsen stiller op – vælges

Punkt 15

Eventuelt

Ingen kommentarer.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er slut og takker for god ro og orden.


Referat af Ordinær Generalforsamling i Ølstykke Fodbold Club

Referent: Miriam Kisum.

 

Antal stemme berettigede til stede: 104.

 

 

1. Valg af dirigent: Arne Christiansen valgt.

 

2. Valg af 2 stemmetællere: Susanne Kronby og Bjarne Petersen valgt.

 

3. Formandens beretning – formand Steen Andersen aflagde bestyrelsens beretning for 2009.

 


”Goddag og velkommen til alle fremmødte.

Vores medlemstal ligger nogenlunde konstant på ca. 1.000, det er optalt 974. I 2007 var vi 1015 medlemmer og i 2008 1058.

Hovedårsagen til at vi kan tiltrække og fastholde de unge mennesker , er at vi har en masse frivillige ledere og trænere som yder en kæmpe indsats hver dag, jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke alle jer som yder en indsats for ØFC.

 

Året har budt på store udfordringer.

 

Vi har fået 1. holdet ind under ØFC igen, det har givet os en stor udfordring på økonomien, da vi selv har måtte afholde alle udgifter i den forbindelse. Indtægterne er ikke fulgt med, da vi blev tvangs nedrykket til sjællandsserien, har sponsorindtægter og entreindtægter været væsentligt lavere. De sportslige resultater har ikke været der, så interessen for at se fodbold på Ølstykke stadion har været dalende.

Jeg synes at vi har klaret os hæderligt igennem den første del af sæsonen, på trods af de svære betingelser. Spillerne og ikke mindst trænerne har kæmpet for at løse en næsten umulig opgaven. Jeg håber at I holder fokus og bevare gejsten, så vi får afsluttet sæsonen med æren i behold.
 

 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke trænerne, Michael Hansen og Peter Krøyer, holdledere, Birger Lauritsen og Flemming Musse Jørgensen, idræt skadeterapeut , Henrik Lybecker, spillere og alle andre der har været involveret i at løfte denne kæmpe opgave, og ikke mindst Inge for hendes kæmpe indsats med at vaske tøj.

 

Vores senior 2. hold fik jo også lige pludselig nogle kæmpe udfordringer, da de nu skulle spille i serie 1. Der skal derfor også lyde en stor tak til træner, Rune Andersen og Bjarne Petersen for en fantastisk stor indsats.

 

Vi har som noget nyt ansat en sportschef, Frank Nielsen med det formål at  kunne ansøge DBU om en B licens inden for en 5 årig periode.  Sport chefens overordnede opgave er at sikre den sportslige ”røde tråd” gennem alle ungdomshold op til Team Egedals senior hold.  Dette skal ske ved at sikre udvikling af spillerne, ved at rådgive og anskueliggøre deres muligheder og begrænsninger i samarbejde med spillernes trænere. 
 

 

Vi har ansat Miriam Kisum til at løse de administrative opgaver for klubben.  Miriam, jeg vil godt takke dig for en rigtig god indsats. Der har været mange nye ting du skulle sætte dig ind i og det har du formået at gøre på rekord tid.

 

Formanden for forældreklubben, Søren Larsen  har overtaget ansvaret for cafeteriaet og det må jeg sige du har gjort godt. Vi har fået udvidet åbningstiderne og det er blevet mere indbydende at komme i klubhuset.”

 

 

Der var følgende bemærkninger til beretningen: Bendt Christensen ” jeg syntes det var en vallende beretning, jeg vil gerne have medlemstallet delt ud pr. medlem”

 

Dirigent: Læser medlems tallet op, delt ud på alder, Bendt Christensen er tilfreds med svaret.

 

Jens Schrøder: ”jeg savner noget fortælling om de problemstillinger der har været i forbindelse med nedlukningen af A/Sét

 

Dirigenten: ”Kan du uddybe”

 

Jens Schrøder: ”Jeg har hørt der har været problemer og vil gerne høre hvad i har gjort ved de problemstillinger”

 

Lars Larsen: ”Det var en meget turbulent tid da vi overtog 1.holdet, på 14dage skulle vi skrabe et hold sammen. Bestyrelsen måtte tage det som det kom. Økonomien gav også store udfrodringer, bestyrelsen besluttede at bruge de penge der skulle til, for at fast holde det samme service niveau over for spillerne på bane 1. Det håbede vi gav nogle flere spillere når det rygtes ude i fodbold miljøet, hvor godt de havde det i ØFC.

Kathe overtog en overgang formands posten, men kørte desværre flad på det, jeg tror vi brandte hendes lys i begge ender.

Vi har gjort det så godt vi kunne, i håb om at opretholde visionen omkring 1.holdet.”

 

Dirigent: ”fik i svar”?

 

Jens Schrøder: ”både ja og nej – det må have kostede noget”?

 

Dirigent: ”du får svar på økonomien, ved kasserers beretning”

 

Formand Steen Andersen: ”Der er lavet et rent snit, så der er vandtætte skodder til A/Set.”

 

Dirigent: ”Er der nogen der stemmer imod – Nej Er der nogen der stemmer hverken ja eller nej – 4 beretningen er godkendt med 100 stemmer”.

 

Senior afdelingens beretning v/ Lars Larsen:

 

”Det har været en hård start, vi har startede sæsonen med godt 40 spillere, næsten alle af egen avl. Der er kommet ganske få nye spillere til og vi har måtte sige farvel til nogen stykker.

Der har været problemer med banerne – pladsproblemer, det har fået trænerne til at finde alternative løsninger bla. Er seniorerne begyndt til Bodybike om mandagen i ”Sport og helse”

Vi har nogle dygtige trænere som understøttes af vores sports chef Frank Nielsen, en stor tak for samarbejdet til Jer.

Inge vasker tøj for os og er en uundværlig hjælp for trænerne og lederne, en stor tak for dit store arbejde.

 

Senior afdelingen prøver at finde en repræsentant til bestyrelsen.

 

Sportsligt har det også været en udfordring for holdet med kun ganske få sejre, alligevel er moralen fastholdt og spillerne møder op, det syntes jeg har været flot under disse urimelige forhold.”

 

Bo Rosenbæk: ”Hvad gør bestyrelsen for at finde spillere”?

 

Lars Larsen: ”trænerne gør hvad de kan, for at skaffe flere spillere til holdet”

Bendt Christiansen: ”Hvor mange er der i senior afdelingen”?

 

Lars Larsen: 40.

 

Dame/pige afdelingen v/ Steen Toft Jensen:

 

Året 2009 har været et slidsomt år med hensyn til at skaffe frivillige hænder til at træne og hjælpe de spillere vi har i afdelingen, men det er dog lykkedes at få enderne til at nå sammen i det mindste indtil sommerferien 2010. Her efterlyser jeg flere frivillige, så det ikke altid er ”tordenskjolds soldater” som står med det hele endnu en sæson!!

 

I april måned holdt vi skolestævne for pigerne fra 0 – 6 klasse og havde omkring 300 pigespillere på besøg, hvilket var en kanonsucces, som gentages den 17. april 2010

 

Vi havde også i sommer besøg af pige raketten som også blev en succes med omkring 125 piger som havde en skæg søndag.

 

Disse stævner er samtidig et godt rekrutteringsgrundlag for vores afdeling og gør det næsten hvert år nødvendig at få engageret flere frivillige kræfter til at hjælpe med at håndtere spillertilgangen.

 

I sommeren 2009 fik vi nye trænere til dame senior, hvilket har givet truppen et kick, så der nu er flere til træning og ingen problemer med at stille hold.

Sportsligt har damesenior gjort fremskridt idet de blot var 1 enkelt point fra oprykning til sjællandsserien i efteråret og her er målet oprykning til sommer.

 

Vores U-18 piger spiller i unionens højest rangerede række i 2010 efter en flot spillemæssig indsats i efteråret 2010, hvor også 2. holdet klarede sig godt.

Trænerne har gjort en meget stor indsats for at bevare en stor trup og dermed 2 juniorhold, hvilket de skal have stor tak for !

 

U-15 vandt deres række i foråret 2009, men grundet trænerskifte samt det at flere af

De bedste spillere ved samme lejlighed skiftede til Brøndby var det op af bakke i efteråret, som dog sluttede pænt med at tage 4 point fra topholdene.

 

De øvrige hold har med en god bredde klaret sig hæderligt – U-13 er bl.a. startet med

at spille 9 mandsfodbold, hvilket har været en god nyhed. 

 

Efter indstilling fra DP-afdelingen og dermed Ølstykke fodbold club blev Henriette Hansen tildelt Erik Asmunds rejselegat på 10.000 kr., hvilket har været en flot anerkendelse af Henry`s arbejde i Ølstykke fodboldklub gennem ca. 25 år som træner og leder – Vi håber også dette skulderklap vil få Henry til at blive i klubben i mange år endnu.

 

Sidst men ikke mindst vil jeg takke alle de frivillige ledere og trænere i afdelingen for en kanonindsats i 2009 – uden jer gik det slet ikke.

 

Jeg vil også takke forældreklubben for velvillig assistance i forbindelse med stævner

Og kampe og også tak for de gaver vi fik i form af mål, og træningsmateriel.

 

Dirigenten: ”spørgsmål til beretningen”?

 

Kenneth Svendsen: ”Jeg har hørt at i har fået tilbudt en plads i Sjællands serien”

 

Steen Toft Jensen: ”Ja det er korrekt, vi er blevet tilbudt en plads og har taget en demokratisk beslutning om at vi hellere vil spille os op i Sjællands serien, derfor har vi takket nej”

 

Kenneth Svendsen: ”Jeg har hørt at spillerne ikke er blevet spurgt”

 

Steen Toft Jensen: ”Flertallet er blevet hørt, men der kan godt være nogle piger der ikke er blevet spurgt, det skal jeg ikke kunne sige noget om”

 

Bendt Christensen: ”Du har styr på det Steen, det er dejligt at høre”.

 

 

Ungdoms afdelingens beretning v/ Kim Madsen:

 

UA’s størrelse:
ØFC’s ungdomsafdeling incl. Team Egedal talte i 2009 480 spillere og 70 trænere og ledere.


Konstitution:
UA konstituerede sig efter generalforsamlingen 2009 med Peter Graa, som 5-mandsformand, Claus Kornø som 7-mandsformand, Tommy Christiansen, som 9-mandsformand, Bo Torp, som 11-mandsformand og Kim Madsen, som UA-formand og Team Egedal repræsentant.

Året 2009 var meget præget af situationen omkring ØFC A/S og selskabets konkurs. Dette medførte en del ekstra mødeaktivitet på bestyrelsesniveau. Først med det formål at etablere et 2. divisionshold i amatørklubben, som blev afblæst grundet konkursen i selskabet, og senere etablering af et hold i sjællandsserien.

Generelt set var der året igennem i UA et høj aktivitetsniveau med sportslige aktiviteter, kurser og events. Alt veludført af vores dygtige trænere, ledere sportschef, børnekonsulent og udvalgsmedlemmer. Tak til alle for det.

Børnekonsulenten:
Året 2009 blev året, hvor vi i ØFC fik en eksamineret Børnekonsulent. Miriam afsluttede i efteråret DBU’s 1-årige børnekonsulent uddannelse og står nu med uddannelse i ballasten styrket i arbejdet for Bedre Børnefodbold.

I klubben havde børnekonsulenten fokus arbejdet med DBU’s Aldersrelateret Træning, trænerrekruttering og trænerindskoling og -uddannelse. Mellem trænermøder og forældremøder blev der tid til formulering af klubbens holdninger til Bedre Børnefodbold og 7-mandsfodbold i ØFC. Disse dokumenter kan nu læses på hjemmesiden under fanen ”Børnekonsulenten”.

Som uddannelsesansvarlig deltog børnekonsulenten også i flere af klubbens kurser og sociale events.

I UA dækker børnekonsulenten fra U6 til og med U12.

Sportschefen:
Endelig fik ØFC en sportschef for ”den hele klub”. Så oven i købet også for Team Egedal. Frank Nielsen, som gennem nogle år har været i UA som talent- og tekniktræner blev ansat som sportschef.  I UA er sportschefens område fra og med U12 til og med U19 og dermed også Team Egedal.

Sportschefen overordnede opgave er, at ”trække” den røde tråd gennem ungdomsårgangene til seniorfodbolden. Overgangen til seniorfodbold, som i flere år har været forsømt, var sportschefens første udfordring i hans nye rolle. Alle ungdomsspillere, der skiftede fra Team Egedal U19, fik en samtale med U19-træneren og/eller sportschefen efterfulgt af en skriftlig tilkendegivelse fra sportschefen med anbefaling om anbefalet indrangering på et relevant sportsligt niveau i seniorfodbolden.

 

 

 

Af opgaver, som sportschefen arbejdede med i 2009 kan her nævnes følgende:

Etablering af ØFC Fodboldskolen – Talent- og tekniktræning - 6 træningsmoduler i alt 120 træningspas og opstart af denne.

Udarbejdelse af årstræningsmoduler og retningslinier for træning i Team Egedal (U15) U16 – U19 og indførelse af et evalueringskema eller rettere sagt et talentskema.

Evaluering og status på ØFC og Team Egedal i forhold til DBU B-licens. Et område, hvor ØFC og Team Egedal har lang vej endnu.

Årlige trænersamtaler med alle cheftrænere og teamtrænere var også en opgave, som sportschefen kastede sig ud i.

Etablering af et mødeforum for talentudvikling med U17-, U19-, U21-trænerne, specialtrænere seniortrænerne. Et eliteudvalg eller samarbejdsudvalg, som vi nok foretrækker at kalde det. Et arbejde som i forhold til ØFC blev sat i stå i efteråret som følge af situationen omkring seniorfodbolden.

Herudover deltog cheftrænere i træningslejre og træningspas i årgangene.
 

Team Egedal:
Team Egedal fyldte også meget i ØFC’s ungdomsafdeling i 2009. Det var året, hvor vi implementerede den store årgang 94-spillere. Over 60 spillere talte årgangen. Her blev i virkelig udfordret på organisation og faciliteter. Ganløse kom med i samarbejdet igen, og det til stor glæde for alle parter. Årgangen viste os også, hvor meget relationer mellem moderklubbernes trænere betyder. Ret hurtig opstod der samarbejdsproblemer i trænerteamet, og det viste sig, at disse ikke kunne løses til alles tilfredshed. Resultat blev, at 2 af trænerne trak sig ud før sommerpausen. Heldigvis lykkedes det hurtigt at få erstattet trænerne fuldgyldigt, og siden har der været ro i den nuværende U16 årgang.

I sommerpausen blev der med U17-træner Michael Svendsen som led i hans trænerudviklingsforløb truffet aftale om, at han kunne komme ind i trænerteamet omkring Stenløse BK’s 2. divisionshold.  En chance, som Michael har grebet og har gjort det så godt, at han i 2010 skal varetage opgaven som Team Egedals U21-træner.  U17 cheftræner stillingen blev overtaget af U16 cheftræner John Pedersen, som en naturlig følge.

Hos U19 blev der også skiftet ud på cheftrænerposten. Cheftræner Michael Hansen fratrådte inden sommerpausen i Team Egedal og tiltrådte som senior 2 træner i ØFC. Senere som senior cheftræner i ØFC. Morten Rosenbæk, som i mere end én sæson havde gået som føl hos trænerteamet Hansen og Krøyer tog over som U19 cheftræner og Henrik Sass tiltrådte som ass.træner.

2009 var året, hvor vi oplevede SBU’s anerkendelse af Team Egedal. Både U17 og U19 blev indrangeret i 2. division.  Den højeste indrangering, som uden DBU-licens er mulig at opnå. Desværre fik begge 1. hold kun

 

 

 

en halvsæson hver i rækken. Måske nok på grund af begge holds store andel af yngste spillere i trupperne. 2010 er det 3. division. Vi ser dog fortrøstningsfuldt på indrangeringen, da vores spillere har meget erfaring med sig fra 2. division. Håbet er, at vi i begge årgange kan gøre os gældende i toppen af 3. division og måske igen opnå at SBU indrangere os i 2. division.

Den overordnede målsætning for Team Egedal samarbejdet er: ” At udvikle og fastholde lokale talenter til at få præference for at spille i en af samarbejdsklubberne”.

Team Egedal er ikke alene et eliteprojekt men også et bredde projekt. Det viser den tilgang af spillere, som vi særligt har set hos U19. Første gang i Team Egedals korte historie stiller vi 2 U19-hold. U19 2 underledelse af træner Brian Munksgaard har nu i en hel sæson gjort det flot i række 1 og har vist sig som en god understøttelse af U19 1. At der er plads til breddefodbold i Team Egedal bevidner U17-2, som i efteråret udelukkende bestod af årgang 93 spillere, som har spillet sammen i en lang årrække.

At Team Egedal er et seriøst fodboldprojekt oplever vi ved, at spillerne vælger os om næst bedste valg i forhold til ligaklubberne. Vi oplever stigende interesse for projektet fra spillere, der har forsøgt sig i en ligaklub og måske ikke har opnået at få kontrakt som U17-spiller. En udvikling, som vi ikke har set i min tid i ØFC.

U16 var i 2009 igennem nogle trænerskift men endte med en god stabil trænerpåsætning. Palle Henriksen overtog cheftrænerposten efter John Pedersen, der overgik til U17. På U16-2 var Steen Petersen i forårssæsonen træner. Imidlertid valgt Team Egedal og Steen Petersen i enighed at afbryde samarbejdet. Ass.træner på U16-2 Anders Bundvad overtog herefter til spillernes store glæde den ledige trænerpost, som træner på U16-2. U16 truppen fungerede herefter i efterårssæsonen rigtigt godt og var grundlag for understøttelse af U17-1, som der var et stort samarbejde med.

Afdelingerne:
Umiddelbart under Team Egedal ligger ØFC-årgangene U13 årg. 97 – U14 96 årg. – U15 årg. 95. Årgange som i 2009 på hver deres måde har været igennem en rivende udvikling.

U13 årgang 97 var den årgang, som for et par år tilbage blev hårdest ramt af børnefodbolden i ØFC. Dette skal forstås på den måde, at årgangen måtte lide under trænere og forældre i årgangen, som havde noget ambivalent forhold til DBU’s Bedre Børnefodbold. Hård retorik og trænere, som vidste bedre og derfor splittede årgangen og gik fra ØFC til en anden klub i kommunen og tog 8 af de bærende spillere i årgangen med. Heldigvis har cheftrænere i årgang Tommy Christiansen vist styrke og vedholdenhed og har holdt sammen på årgangen. Det arbejde, som Tommy har lagt i årgangen bærer nu frugt. Hen over efteråret 2009 er der kommet stor søgning til årgangen fra omegnsklubber. En tilgang på 25 %, og nu tæller årgangen 50 spillere. Rigtigt flot, og det skal blive spændende at se, hvordan årgangen udvikler sig sportsligt som 11-mands, som de overgår til i efteråret 2010.

 

 

 

U14 årgang 96 er klubbens største årgang, som tæller ca. 60 spillere. En årgang, som har et 1. hold, der måler sig med de bedste hold på Sjælland og en årgang, der repræsentere hold, hvor drengene kommer og spiller fodbold for fællesskabets og kammeratskabet skyld. 
Årgangens 1. hold var i foråret 2009 inviteret til Den Helder Elite Cup i Holland. En turnering, som holdet blev inviteret til på baggrund af tidligere sportslige resultater. Under ledelse af cheftræner Morten Elsborg og ass.træner Niels Krog gjorde holdet klubben ære i Holland ved at vinde Den Helder Elite Cup. Et rigtigt flot resultat, som vi ikke er forvent med i ØFC.
Bagsiden af medaljen ved at være et så stærkt og godt hold i en klub som ØFC er, at de store ligaklubber får øje på spillerne. Scouting har holdet været udsat for fra ligaklubber hele 2009. Der er ikke tale om fiskeri, for ligaklubberne overholder selvfølgelig DBU’s etiske regler for klubskifte i børnefodbolden. Man henvender sig til ØFC og meddeler, at man ønsker at kontakte en konkret spiller. Det er alt, så er vejen åben for tilbud om prøvetræning og en storslået fremtid i ligaklubben. U14 1 har her i efter året mistet 3 spiller på den konto. Mistet er måske et forkert år, for ØFC vil ikke stå i vejen for spilere med et så stort talent, at vi ikke kan opfylde den sportslige udvikling og ambitionerne. Det som vi spørger os selv om er, hvor er det lige, at vi kan se effekten af DBU’s ”Den røde tråd”, der foreskriver, at spillerne skal blive længst muligt i de lokale klubber/barndomsklubberne. Et resultat er måske, at spillerne som følge af den hårde og store konkurrence i ligaklubberne taber lysten til fodbolden.  Eller tager jeg fejl ? Døm selv !

U15 årgang 95 er en årgang, der også har oplevet stor fremgang både sportsligt og spillermæssigt. I foråret 2009 kom der en forholdsvis stor tilgang  fra omegnsklubberne. Årganges 1. hold var indrangeret i række 1, 2. holdet i række 3 og 2. holdet i række 4. Et dygtigt arbejde under ledelse af cheftræner Mads Krogsgaard og ass.træner Johnny Spangenberg  gjorde, at tilgangen af nye spillere blev håndteret på forbilledlig vis. I stedet for at frasortere spillere til et rangerende hold, blev truppen udvidet til et sammenhængende 1. og 2. hold, og der blev holdt fokus på både den sportslige udvikling men ikke mindst den sociale udvikling. Dette har bevirket, at årgange i dag består af en bred 1. og 2. holdstrup af spillere, der både sportsligt og social hænger godt sammen. En stor del af spillerne fra 2. holdet kan uden problemer gå ind på 1. holdet. Dette understøtter vores filosofi om, at et godt 1. hold skal understøttes af et godt 2. hold, så der herved er den nødvendige bredde, der skal bære årgangen i længden. I efteråret sluttede 1. holdet på en flot 2. plads i række 1 kun overgået af det sammenbragte U15 hold fra Farum/ FC Nordsjælland. 2. holdet opnåede den længe ønskede oprykning til række 2.

Årgangens 3. hold oplevede inden sommerpausen, at træneren fratrådte, hvilket bevirkede, at spillere mistede lysten og stoppede. Som så ofte set, var det ikke muligt at skaffe en træner til et 3. hold. Heldigvis kom vores gode naboskab til Stenløse BK her i spil. Sammen med SB oprettede vi et holdsamarbejde undernavnet Stenløse/Ølstykke og fik derved sikret holdet. Samtidig gav det en god opgradering af SB’s 2. hold og en god understøttelse af SB’s U15 hold i række 2.

 

 

 

 

Fodboldskolerne:
Igen i 2009 afholdt ØFC 2 fodboldskoler. DBU Mikrofodboldskolen og DGI/Nike Fodboldskolen. Begge skole blev afholdt med børnekonsulenten som skoleleder.

DBU Mikrofodboldskolen blev afholdt den 15. – 17 maj 09. 60 piger og drenge i årgangene 2003 – 2001 deltog sammen med én af deres forældre i den traditionsrige fodboldskole. Skolelederen havde ledelsesmæssig assistance fra sørøver Jacob Høybye, der var trænerleder. Årets tema var som nok gætte sørøvere. Der var fokus på principperne i DBU’s Bedre Børnefodbold og fælles opvarmning på bane 1. Som de øvrige år stillede ØFC’s Forældreklub igen op med telte og grille og hævede serviceniveauet betydeligt over det forventede. Som altid var Mikrofodboldskolen en kæmpe succes.

DGI/Nike Fodboldskolen må vi i ØFC desværre beklage gav en dårlig oplevelse til mange af de deltagende børn. Problemer med tøjleverencen, der kom sent for nogle og for aldrig for andre. Mange måtte sågar selv efter skolen rette henvendelse til DGI for at få eftersendt tøjpakken. Det er bare ikke godt nok, og det gjorde mange børn kede af det. Sen eller manglende tøjlevering krydret med dårlig kommunikation med udbyderen har gjort, at vi i ØFC har valgt i 2010 at vende tilbage til DBU’s Fodboldskole.
Ser vi bort for disse problemer, så var DGI/Nike den største fodboldskole, som ØFC til dato har afholdt. 2008 solgt billetter – 2003 piger og drenge i årgangene 2000 – 1995 deltog. Skolens indhold var super godt, og som de øvrige år, var DGI synlig på banen og i støtten til trænerne. Vejret var super godt, og for at sige det lige ud, så var der virkelig gang i den på banerne og i klubhuset.  Skoleleder Miriam Kisum havde på skolen ledelsesmæssig assistance af 9-mandsformand Tommy Christiansen, der varetog den administrative del i skolens planlægning og afvikling.

Events:
ØFC’s Forældreklub var i 2009 ikke som tidligere en henhørende under og en del af UA, men en del af hele klubben. Jeg skal derfor ikke her aflægge beretning for Forældreklubbens aktiviteter. Aktiviteter og bidrag, som ikke blev mindre i 2009. Jeg vil derfor som anerkendelse af Forældreklubben bare nævne nogle særlige glædelige og bemærkelsesværdige arrangementer, som Forældreklubben i 2009 bidrog med.

Forældreklubbens Store Gavedag .
En aften i maj måned åbnede ØFC’s Forældreklub en container med et væld af udstyr og rekvisitter som blev givet som gave til ungdommen i ØFC. Udstyr for over 100.000,- kr. blev præsenteret på bane 1. Børnekonsulenten var inviteret med de yngste ungdomsspillere til at modtage gaven. Og hvilken aften, som vi sent vil glemme. Aldrig er der i ØFC’s historie blevet hold fokus på de yngste ungdomsårgange som i 2009.  Tak for det. 

En klubtur til BonBon Land med vip-underholdning af den internationale kunstner Mike Tramp blev også flot spenderet af Forældreklubben med et minimum af egenbetaling. Et rigtigt godt initiativ for fællesskabet og klubånden men ikke mindst for klubbens ungdomsspillere, som havde en god dag . Lad os bare få flere af sådan arrangementer.  

 

 

Fra UA skal der lyde en stor tak til ØFC’s Forældreklub og dens medlemmer og hjælpere. I er med til at gøre en forskel for ungdommen. I er altid villige til at give en hånd til arrangementerne, så servicen højnes.  Der skal herfra lyde en stor opfordring til UA’s spillere, ledere , trænere og forældre om at støtte op om Forældreklubbens arrangementer.

Glad Børnefodbold – den første fodbolddag:
Årets store arrangement i 5-mandsafdelingen blev afholdt 25. april 09 på kunststofbanen. 5-mandformand Peter Graa stod sammen med børnekonsulenten for arrangementet ”Glad børnefodbold – den første fodbolddag”. Et arrangement afholdt med det formål at skabe interesse for børnefodbold i ØFC og for at rekruttere medlemmer. Der var delt invitationer ud til daginstitutioner og skoler i Gl. Ølstykke kommune. 85 børn i årgangene 03 – 04 -05 havde fundet vej til den dejlig kunststofbanen i Ølstykke. I dejligt solskin i kl. 1000 – 1200 legede og viste Peter Graa, børnekonsulenten og trænere fra 5-mandsafdelingen, hvordan det er at gå til børnefodbold i ØFC. Efter prøvetræningen gik de kommende spillere hjem med en flot gul t-shirt med påtrykt ”glad børnefodbold” og et ØFC-logo. En dejlig dag og et godt arrangement, som levede op til forventningerne, hvilket kan ses på medlemstallet i de yngste årgange. Afdelingen gentager helt sikkert arrangementet i 2010.


Teknik- og talenttræning/ØFC Fodboldskolen:
2009 blev året, hvor vi i ØFC startede vores egen ”fodboldskole” planlagt og udarbejdet af sportschef Frank Nielsen og vores daværende talent- og tekniktræner Brian Hacke Hansen. ”Fodboldskole” skal forstås på den måde, at det er en udviklingstræning, som gennemføres sideløbende med de almindelige holdtræningerne men af specialtrænere. Altså en slags talent- og tekniktræning men gennemført i bred forstand. Forløbet består af 6 moduler med til sammen 120 træningspas. Der har i 2009 deltaget spillere fra årgangene 2000 til 1995. Træningerne er et tilbud og er frivillige for spillerne at deltage i. Grundlæggende bygger principperne på Horst Wein med inspiration fra Ajax Amsterams fodboldskole. I ØFC har vi valgt, at tilbyde muligheden bredt.

Målmandstræningen:
Bent Otzen stod igen i 2009 som leder af vores velrenommerede målmandstræning. Men denne gang med assistance fra U19-målmanden Mads Meier. Bent og Mads har året igennem arbejdet målrettet med målmændene fra U13 til senior. De yngst målmænd ser op til vores målmandstrænere og elsker træningen.  Det fortæller os, at Bent og Mads har et godt tag i målmændene, og det er hvad, der skaber motivationen til træning hos dem og gør dem til dygtige målmænd.

 


Uddannelse:
I ØFC er vores uddannelsesansvarlige børnekonsulenten Miriam Kisum. At det er børnekonsulenten betyder ikke, at det udelukkende er kurser for børnetrænere, der bliver afholdt i klubben selv om, at 2009 kunne give dette indtryk. Kurserne som blev afholdt i 2009 var SBU dommerkursus i først halvår,  ØFC inspireret Børnefodboldens  Basis (her udarbejdet og  planlagt af børnekonsulenten efter ØFC struktur og holdninger i
børnefodbolden), DBU-kurset Teenagetræning og DBU Børnefodboldens Basis.
Kurserne blev afholdt i ØFC med klubbens egne trænere som målgruppe, men udbud til og tilslutning fra vores samarbejds- og naboklubber.


Gratis kaffe og the til vores trænere og ledere:
Bestyrelsen besluttede i 2009 at alle trænere og ledere i ØFC skulle have adgang til gratis kaffe eller the. Et tiltag, som trænerne og lederne i UA har hilst velkomment som en anerkendelse af deres indsats i klubben. Tak til bestyrelsen for det.

 


Tak som UA-formand:
Det var så min sidste beretning som UA-formand. 4 år er gået siden, at jeg overtog posten efter Kathe. Godt eller skidt – døm selv. Mange døre har jeg sparket ind og mange kampe har jeg kæmpet . Kampene er kæmpet med hjertet. Et hjerte for den klub, som jeg på godt og skidt er kommet til at holde af, som en del af mit liv. Jeg løber ikke helt bort. Jeg genopstiller til UA men ikke som formand. Jeg genopstiller i det håb, at det nye udvalg vil pege på mig som ØFC’s repræsentant i Team Egedal, som jeg brænder for. Sker det ikke, er jeg det næste år menigt medlem til rådighed for UA.

Tak til bestyrelsen, forældreklubben, alle trænere og ledere i UA og Team Egedal.
 

 

 

Bendt Christensen: ”Hvordan kan du huske alt det? Jeg glæder mig til at følge dit arbejde i Team Egedal og jeg giver 2 gratis i boden på stadion”.

 

 


Oldboys og veteran afdelingens beretning v/ Benny Pedersen
:

 

2009  var igen et rigtig godt år for  OB / Vet afd, Ved årsskiftet  09 -2010  fastholdt Vi et medlemstal  på  190 aktive og 35  passive  medlemmer, tilknyttet afdelingen, fordelt  på  13  hold, (10 hold,-11 mands  &  3 hold, 7 mands ) og er iflg. oplysninger fra SBU , stadig  Danmarks største  OB / Vet  afdeling.

   

Holdene er fordelt på: 2 old-boys  11 mands  hold i SBU  RK  1 & 2

                                    2  veteran       11 mands  hold       1 i SBU  rk 2  &  1, i OBS 49 rk A

                                    6  S-veteran   11 mands  hold    i OBS 49   M-A-B-B-B-C  rk,  

                                    3  S-veteran     7 mands  hold    i OBS 49   M-A   &  Gr.A

 

Dvs, 3 af holdene  spiller under  SBU,,,   og  10 af holdene  spiller under  OBS 49

 

Resultater: fra  sommer  2009,:

 

SBU :    old-boys  1    vinder forår RK 2  & Rykker op i RK 1 og ude af pokal,

              old-boys  2    vinder forår Rk  3  & Rykker op i RK 2

              veteran   1  slutter forår som nr, 3 i række 2,  og slutter efterår som nr 2, og ude af pokal        

              OBS 49 :  Veteran 5 slutter midt i  A rækken , og ude af pokal turn, 

 

              S-vet   1  slutter på en 4 plads i Mester rk og er  ude af pokal turn,

              S-vet   2  slutter næstsidst i række A,

              S-vet   3  og  4 slutter midt i række B, 

              S-vet   5  vinder C rk får pokal og 1000,- kr.  og   6 veto slutter midt  i række C.

              S-vet   M rk,  7mands slut på flot 2 plads,, får pokal og  500,- kr

              Grand-s-vet,  A rk, 7mands slutter midt i rækken.

 

Vi er i denne og næste vinter sæsonen Vært,/ tilrettelægger af, Vinter turn, a`1976     Her spiller pt.  9 hold,,,  1 ob,, 2 vet, & 6 S-vet, hold, og her har Vi fornøjelsen at spille på Vores dejlige nye kunstgræsbaner, som bliver Rost i høje toner af alle vore modstandere,  Hvis ellers det Grønne Team, har tid til at passe banerne.

 

Ved overgangen  til medlemsregistreringen i Klub-office , har Vi fået renset ud i gamle kartoteker,  udmeddelser & indmeldelser og fået inddrevet gamle restanter.

Alligevel fastholdt  190 aktive og 35 passive medlemmer, i vores store afdeling

Som fortsat er en af vor`egen klubs største bidrags-yder eller sponsor, målt op mod andre støtteforeninger.  

 

Ølstykke FC s  Old-boys / Veteran afd, skulle ha` været vært for  OBS 49 s

60 års  Jubilærums-fest i Ølstykke Hallen   Lørdag  7 november 2009  men det

Hele blev aflyst en måned før, pga, mangelfuld tilmelding, hos OBS 49,  Her

Er Vi blevet lovet et et lille honorar, for vort store forarbejde, som nok kan falde

På en tør plet her i klubben.

 

Afdelingens årlige afslutningsfest, afholdes i år Fredag  9. April  kl, 1900 i klubhuset, en stadig større begivenhed med tæt på 50 % deltagelse af afdelingens medlemmer, til spisning, præmieuddeling, sang og lotteri, mm.  ( sidste år var Vi småt 90 deltagere )

 

Tilslut vil Jeg gerne takke,  Miriam  på kontoret og cafeteriets personale og Søren og forældreforeningen og Bestyrelsen  for et godt samarbejde i det forgangne år,  tak.

 

Forældreklubben aflægger beretning v/ Søren Larsen: 

Forældreklubben blev et selvstændigt udvalg i ØFC, ved en ekstra ordinær generalforsamling i foråret 2009 of dermed udskilt fra ungdomsudvalget, ikke fordi det gør den store forskel på det arbejde vi gør, som stadig er at støtte børnene i klubben.

 

Vores nytårs stævne i Ølstykke hallen var som vanligt en stor succes.

 

Guldfuglen ”vintercup” blev ligeledes afsluttet med et stort finale stævne i slutningen af marts måned.

 

Vi havde vores telte oppe og solgte mad og drikke ved micro fodboldskolen.

 

Vi besluttede at bruge lidt af de penge vi havde skrabet sammen og berigede ungdommen med materialer for 115.457DKR i foråret, små mål, små baner og en hel del andre ting som vores børne-og ungdomskonsulent hjalp os med at få afleveret ved en sjov opvisning på bane 1.

 

Vi havde inviteret til vores traditions rige august stævne, men ramte nok en forkert dato, for vi måtte desværre aflyse pga. for få tilmeldte hold. Det håber vi at gøre bedre til næste år.

 

Vi havde også traditionen tro opstillet vores pavillion ved høst natten i stations byen, som igen blev besøgt af rigtig mange mennesker fra lokal samfundet. Vi solgte popcorn, spark på mål, kaffe og kage, som der var god brug for i år til at holde varmen med. Her lige en stor tak til Allan Timmermann fra Gevinsten, som igen i år tog rigtigt godt imod os foran hans forretning.

 

Så kom det over os atter en gang, der skulle ske noget for ungerne, vi ville bruge nogle af vores penge, så et lille udvalg fik til opgave at lave et socialt arrangement hvor børn skulle deltage for et lille beløb. Valget faldt på BonBon land og for at gøre denne dag til noget ekstra, valgte vi at hyrer Mike Tramp til at komme med i BonBon land og underholde. Dette var også noget nyt for BonBon land der aldring havde prøver før at deres gæster sekv tog underholdning med i parken.

 

Vi valgte igen at stille vores mad telte op ved oktober festen i Ølstykke hallen, som ØFV afholder og fik en dejlig aften hvor vi kunne lytte til tyroler toner i det fjerne, samtidig med at vi stangede pølser og diverse over disken og lavede et lille overskud igen til glæde for ungerne senere hen.

 

Her i efteråret er der igen gang i vores vintercup, som har slået alle rekorder med ? hold.

Vi forventer at slutte af med et stort afslutnings stævne d. 27 og  28. marts. her har vi brug for rigtig mange hænder til afvikle det også her en service, vi minder om at sommer tiden starter, sp en dejlig dag.

 

Vores projekt har været at gøre noget for hele klubben og ikke kun for ungerne som vi plejer, ved det sidste møde her inden general forsamlingen valgte vi at bruge nogen penge på at gøre det lidt hyggeligere at komme her i klub lokalet, så vi har spenderet en lille klat penge til maling og forældreklubben lagde arbejdskræfter til.

 

Vi kan godt mærke at krisen kradset rundt omkring og kan på indtægt siden allerede nu se at der kommer til at mangle en del penge fra vores sponsorer ca.40000DKR Så hvis i render ind i en med lidt reklame penge i overskud er vi klar til at rykke ud.

 

Til slut en stor tak for den hjælp rigtig mange yder os, vi er rigtig glade i udvalget for selv et par timers hjælp og er man blevet grebet af noget andet lige på dagen så hjælper vi også med at minde om det.

 

Kasserers beretning v. Steen Lauritsen:

Beretning til årsregnskab for 2009

Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et underskud på 119.945 kr. mod budgetteret overskud

på 8.150 kr. utilfredsstillende. Indtægten ligger ca. 100 tkr. under det budgetterede og udgifterne er lidt større

end budgetteret. Cafeteriet har givet et underskud på 77.036 kr. mod et overskud på 9.182 kr. i 2008.

 


Bemærkninger til regnskabet for 2009

Resultatet for Cafeteriet har været utilfredsstillende, bruttoavancen har været på niveau med det budgetterede,

på trods af, at intern salg, i modsætning til tidligere år, er afregnet til indkøbspriser. Omkostningerne

er steget væsentligt, hvilket er grunden til det dårlige resultat.

Efter sommerferien overtog ØFC, herresenior 1 i sjællandsserien, hvilket har medført en del ekstraomkostninger, som ikke var forudset, og bestyrelsen besluttede, på trods af manglende budget, at 'kører' holdet videre på et, for amatørafdelingen, højt niveau, så vi var forberedt på et væsentligt underskud i seniorafdelingen.

De øvrige afdelingerne har holdt omkostningerne på niveau med det budgetterede.

 


Bemærkninger til budget for 2010

Budgetlægningen er fortages, således at der igen kommer overskud i ØFC.

Det har i været fokus på de samme styringsmål som tidligere år, nemlig:

- At de budgetterede kontingentindtægter i de enkelte afdelinger opnås. Kontingentindtægterne er

budgetteret ud fra det antal registrerede medlemmer. Opfølgning på medlemmer i restance er blevet

effektiviseret og bestyrelsen vil fortsætte med at udelukke aktive spillere fra træning og kamp, såfremt

kontingentet ikke betales. Holdkort vil endvidere blive gennemgået for at kontrollere om der har været

benyttet spillere, som ikke har været registreret som medlemmer eller som er i restance.

- Alle afdelinger respektere, at selvforvaltning både indebærer rettigheder og pligter i forhold

til fællesskabet og de øvrige afdelinger, herunder pligt til at anvende ØFC's rekvisitationssystem ved

indkøb hos tøjleverandører mv.. for at styre omkostningerne, pligt til at tilpasse omkostninger, hvis

indtægter svigter samt undlade ikke budgetterede udgifter etc..

- At opnå 0-resultat i cafeteriet, hvor de kritiske faktorer er omsætning, dækningsgrad

og forbrug af timelønnet personale. Bestyrelsen skal samtidig opfordrer til at medlemmerne benytter

cafeteriet mere.

 

Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden, så hurtigt som muligt.

 

Dirigenten: ”Beklager at der ikke er regnskaber til alle, men frem mødet har overstiget vores forventninger”

 

Tom Hansen: ”Kan vi ikke få regnskaberne ud på hjemmesiden før generalforsamlingen”?

 

Steen Lauritsen: ”Nej, det er ikke muligt at få dem færdige før”

 

Niels Skotte: ”Der er store afvigelser på side 5, kan vi få en forklaring”?

 

Steen Lauritsen: ”Ja, der er nogle afvigelser på hvordan bilagene er bogført, men tallene stemmer. Der har været en ekstra stor udgift på vores tyveri alarm og vi har haft udgifter på indbrud”

 

Dirigenten: ”var det svar på hvad du spurgte om”

 

Niels Skotte: ”JA”

 

Per Vingaard: ”Rådighedsbeløbene er det til holdne. eller til enkelt personer”?

 

Steen Lauritsen: ”Det er til holdne”

 

Bendt Christiansen: ”Andre aktiver incl. og andre til gode havner, hvad er det”

 

Steen Lauritsen: ”Det er penge vi har til gode fra SB og Ganløse i forhold til vores Team Egedal samarbejde”

 

Bendt Christensen: ”Godt”

 

Jan Strøm: ”Det ser ud som om der ikke er kommet tilskud fra ØFV? Kan det passe”?

 

Steen Lauritsen: ”Ja, desværre havde vi regnet med et tilskud fra ØFV, men dette er udeblevet”

 

Dirigenten: ”Ja,  det er korrekt, der er ikke kommet penge fra ØFV i år”

 

Jimmi Bernard: ”Hvor er Gevinsten i regnskabet”?

 

Steen Lauritsen: ”Det er ikke med i regnskabet, det er øremærket penge, som vi ikke kan flytte rundt på”

 

Jimmi Bernard: ”cafeteriet, er det varelager”?

 

Steen Lauritsen: ”Ja”

 

Bendt Christiansen: ”Hvad var restance beløbet, som er tilbageført”?

 

Steen Lauritsen: ”Stort, men jeg har ikke det nøjeaktige tal med mig, det er blevet gjort løbene, efter hånden som skyldnerne har henvendt sig, men det er ikke blevet gjort som afskrivning”

 

Dirigenten: ”der er ikke flere spørgsmål, så spørg jeg og generalforsamlingen kan godkende regnskabet”?

Er der nogen der ikke kan godkende regnskabet? 3.

Er der nogen hverken for eller imod? 0

Regnskabet godkendes med 101 stemmer.

 


6. Kontingent fastsættelse:

Bestyrelsen har vedtaget ikke at ændre på kontingent satserne.

General forsamlingen godkender bestyrelsens beslutning.

 


7. indkomne forslag:

Niels Skotte: Forslår fastfrysning af kontingent for oldboys og veteranafdelingen i mindst 3år og begrunder sit forslag med at smerte grænsen er nået og medlemmerne i afdelingen syntes at de nu har betalt nok for ungdommen.

 

Dirigenten: Der kan ikke stemmes om dette forslag, da bestyrelsen allerede har fastsat kontingenten og kontingent kan kun vedtages for 1 år af gangen.

Forslaget er derfor forkastet.

 


8. valg af formand, næstformand og kasserer. Lige år vælges formand og uligeår kasserer og næstformand.

Valg til formand: Steen Andersen genopstiller og bliver valgt – valget er gældende for 2 år.

Næstformand Lars Larsen ønsker at gå i utide og Peter Dalsgård bliver foreslået af bestyrelsen.

 

Dirigenten: ”er der andre der ønsker at stille op eller er der andre forslag”?

 

Bo Rosenbæk: ”Jeg vil gerne forslå Jimmy Bernard”

 

Dirigenten: ”Vil Jimmy Bernard tage imod opstillingen”?

 

Jimmy Bernard: ”JA”

 

Dirigenten: ”Så er der valgkamp og de opstillet er Peter Dalsgaard og Jimmy Bernard, stemme sedlerne skal bruges”

 

Stemmetællerne har talt og resultatet er: 90stemmer til Jimmy Bernard og 14 stemmer til Peter Dalsgaard. Dermed er Jimmy Bernard valgt til næstformand for 1år.

 


9.Valg af 1 suppleant til generalforsamlingens valgte repræsentanter. Valget er gældende 1år.

 

Suppleant til bestyrelsen: Claus Hansen bliver forslået – og valgt for en 1årig periode.

 


10.Valg af senior – ungdoms, oldboys – dame/pige og forældreklub udvalg.

 

Senior udvalg: Peter Dalsgaard, Bo Rosenbæk, Birger Lauridsen vælges for 1år

Suppleant for senior udvalget: Lars Larsen vælges for 1 år.

 

Ungdomsudvalg: Peter Graa, Claus Kornø, Tommy Christensen, Bo Torp og Kim Madsen, vælges for 1år.

 

Dame/pige udvalget: Henriette Hansen, Thomas Rasmussen, Helle Gûnzel, Flemming Hansen, Steen Toft Jensen – Vælges for 1år.

 

Oldboys og veteranudvalget: Benny Pedersen, Michael Madsen, Bo Jensen, Ole Kjeldgård, Jesper Rasmussen, Mogens Wolf, Toni Jørgensen, Jens Guldberg, Stig Hansen, Niels Skotte, Jimmy Bernard, Ib Larsen, Palle Larsen – vælges for 1år.

 

Forældreklub udvalget: Søren Larsen, Marlene Hansen, Jimmy Bernard, Anette Hein, Helle Gûnzel, Torben Wentzel, Rene Kronby, Susanne Kronby, Lene Gustavsen, Mariann Knudsen, Michael Jacobsen, Finn Bager, Flemming Wiil Andersen, Flemming Hansen, Flemming Larsen, Zindy Kongedam, Heidi Larsen.

 

11.Valg af 1.supleant til hvert udvalg:

Udvalgne skal finde supleanter for deres medlemmer 1 suppleant pr. udvalg.

 

12. Valg af evt. øvrige udvalg: Ingen.

 


13. Valg af 2 revisorer: Kurt Glud modtager genvalg og vælges, valget gælder 1år.  Der er ikke andre der på generalforsamlingen ønsker at modtage valg. Bestyrelsen får til opgave at finde endnu 1 revisor

 


14. Valg af revisor suppleant: Ingen ønsker at modtage valg, bestyrelsen skal finde 1 revisor suppleant..


15. Drøftelse af oplæg til fusion med SB: Lars Larsen gennemgår oplægget til fusion med SB og fortæller om visionerne og tankerne. oplægget kan ses på linket: http://www.ofccms.dk/data/olstyk/filedb/9240.pdf

Orientering om hvem der har siddet i udvalget, fra ØFC er det Steen Andersen, Steen Toft Jensen, Peter Dalsgaard og fra SB har lige ledes haft 3 personer med i udvalget.

 

Dirigent: ”Er der spørgsmål til oplægget”?

 

Bo Rosenbæk: ”Hvad med pigerne, hvor er de henne i denne plan”?

 

Lars Larsen: ”Nej, de er ikke med, det er kun på seniorplan”

 

Henrik : ”Der kan være noget fornuft i at tage dem med, da vi ofte mister spillere”

 

Tage Svendsen: ”Jeg vil godt have lov at sige, at det er et utroligt flot stykke arbejde og jeg vil varmt anbefale forsamlingen at stemme JA”

 

Claus Hansen: ”Har i haft juridisk bistand”

 

Lars Larsen: ”Nej ikke endnu, men det forventer vi der skal til, lidt længere henne i forløbet, men lige nu er det blot et spørgsmål om vi kan arbejde videre med fusionen”

 

Dirigent: ”Som damesenior kan man kun spille i Egedal”

 

Niels Skotte: ”Har man tænkt på at SB kan miste spillere når de bliver oldboys”?

 

Steen Andersen: ”Tanken er at oldboys bliver holdt uden for fusionen, så når man kommer dertil, vender man tilbage hvor man kom fra”

 

Jan Strøm: ” Andre klubber har jo prøvet det før os og der er mange følelser blandet ind i det, men jeg syntes klart vi skal stemme for. Jeg vil bare gerne have en plan for pigerne”

 

Steen Toft Jensen: ” Hvis du tænker at det skal være ligesom Team egedal. Så er det jo først når de bliver 15år, men vi vil gerne lave samarbejde med SB på pige plan”

 

Claus Hansen: ” Er man enige om at det skal være en ny klub”?

 

Steen Andersen: ”JA, det er en ny klub”

 

Ole Hansen: ” jeg betragter den aktive lyttende forsamling som et godt signal, men jeg savner nogle kommentarer fra de indvoldveret parter”

 

Ole Hansen: ”Hvordan sættes holdet der skal arbejde videre med dette”?

 

Steen Andersen: ” Den styrer gruppe der er i gang fortsætter, men der er plads til flere hvis der er nogen der har lyst”

 

Jens Schrøder: ”Det skal da være Jer der står for det”

 

Claus Hansen: ”Har man en forventning om at kunne nå det i år”?

 

Steen Andersen: ” Det er muligt at nå det til i år, men vi vil gerne gøre det rigtigt”

 

Claus Hansen: ”Hvordan er stemningen i SB”?

Steen Andersen: ”Den er nok noget mere skeptisk”

 

Dirigenten: ”Husk nu det er ikke i dag vi beslutter noget”

 

Claus Hansen: ”Hvad med SB´venner”

 

Bo Rosenbæk: ”SB´venner er ikke stemt for det”

 

Dirigenten: ”Det skal ikke ændre vores beslutning”

 

Per Vingård: ”Er ked af at vores hold i styrer gruppen ikke har nogle gamle ØFC mennesker med”

 

Steen Andersen: ” Rasmus E. er gammel Ølstykke dreng og arbejder hårdt for det”

 

Kim Madsen: ”Jeg vil arbejde for ungdommen og kæmpe for at der ikke bliver vandtætte skoder mellem 1.holder og resten af klubben. Team egedal drengene vil gerne det her og til DP vil jeg bare sige i skal tænke bredt.

 

Toni: ” Skal vi ikke bare give mandat til at fortsætte arbejdet og ikke alt det snak”?

 

Annette Hein: ”selv jeg forstår hvad der står i dette materiale her, men jeg er mere bekymret for at de nuværende seniorer bliver glemt – de vil give deres højre arm for at være med på holdet, så glem dem nu ikke”

 

Dirigenten: ” vi skal have stemme tællerne i gang”

Forsamlingen er enig og forslaget er vedtaget, styrer gruppen kan arbejde videre.

 


16.Evt:

 

Hoppe fra ØFV tager ordet og fortæller at der kommer penge fra ØFV til ØFC i år og beklager at der ikke er kommet nogle i 2009.

Hoppe uddeler ØFV prisen, som med glæde overrækkes til: Bjarne Pedersen ØFV ønsker tillykke og takker for Bjarnes store arbejde.

 

Steen Andersen: ”Vil gerne sige tak til Lars Larsens arbejde i bestyrelsen, det er utroligt hvad du har nået at udrette – stående applaus”

Tak til kim Madsen for dit arbejde som UA-formand også en stor applaus til Kim.

Dirigenten får også en tak for sit virke på generalforsamlingen og alle 3 modtager 2 flasker vin.

 

Dirigenten: ”Tak for god ro og orden ved generalforsamlingen, som nu er slut”.

 

 

 

 

Luk