Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2016

Ordinær generalforsamling afholdt 26.02.2016 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Per Weile

Antal stemme berettiget: 4

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

 

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Per Weile – blev enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Flemming Wiil-Andersen og Lars Larsen – blev enstemmigt valgt.

Dirigent Per Weile takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen. Opsætning af indkaldelse til generalforsamlingen er inden for tidsrammen.

 

 1. Formandens beretning v. Jimmy Bernard


Velkommen til den 98’styvende generalforsamling i ØFC

Heldigvis i år skal jeg ikke starte med at berette om de ØFC’ere som ikke er her længere, det er jo en glædelig nyhed ret fantastisk.

Overordnet set fik vi i foråret et par udfordringer på grund af nedlukningen af SC Egedal. Lige pludselig stod vi i en situation hvor ØFC skulle have plads til en hel senior afdeling med ca. 100 spillere De udfordringer vi fik mht. materialer, tøj, bolde, baneplads, skabsplads m.v. og ikke at forglemme den trænerstab som også skulle ansættes. Her skal det nævnes at Michael Hansen og Niels Skotte har ydet en ekstraordinær stor indsats for at få dette i mål.

 

Vi skylder også en kæmpe tak til Unisport / Nike som gav en 3 åring kontrakt som kun var 24 % mindre mht. frikøbsordningen og det skal ses i forhold til da vi var 3 partnere. Jeg ved ikke hvordan vi ellers skulle have påklædt en hel senior afdelingen i ØFC farver uden dem ingen senior afd. Jeg er sikker på at der kommer en mere fyldig beretning fra Seniorafdelingen

Vi havde planlagt 8 bestyrelsesmøder for resten af kalender året 2015 og der udover skulle vi også have en ekstraordinær general forsamling grundet nedlukningen af SC Egedal således at vores vedtægter igen skulle indeholde en seniorafdeling.

D. 5. marts

Havde vi det første møde hvor de nye udvalgsmedlemmer blev budt velkommen, Ulrik Rasmussen som UA-Drenge og vor nye Kasserer Bibi Underlien.

Mødet drejede sig en del omkring vor kommende ekstraordinære general forsamling og den nye situation med SC Egedal

D. 9. april

Her brugte vi en del tid på oplæg til de nye vedtægter samt de udfordringer som ØFC havde med SC Egedal. Vi har fået et næsten nyt skur af FOG Værebro som vi egentlig havde påtænkt skulle stå neden foran på græsset men da vi ikke kunne få godkendelse fra kommunen så er der fremkommet en andet forslag så skuret bliver det udskiftet med Boden på bane1

D. 7. maj 

På agendaen var der bl.a. vore forsikringer som vi igen har fået gennemgået vha. Charlotte fra Forældreklubben, vi kikkede på et tilbud på et nøglesystem, men vi har jo nu fået et fra kommunen som vist lige skal tilkøres, men så sparede vi de penge og samtidig sparer vi også abonnement til G4S. Også på dette møde brugte vi uforholdsmæssig meget tid på SC Egedal.

D. 4. juni 

Et før sommerferiemøde, som blev aflyst på grund af sygdom!

D. 3. september 

På det møde brugte vi en del tid på det faktum at kommunen havde besluttet sig for at udskifte væsentlige dele i det varme vand system, rigtig smart når man lige er startet på en fodbold sæson, men resultatet er blevet godt, vi har ikke hørt klager på manglede varmt vand i bruserne siden da. På samme møde blev det også konstateret at ikke alle i bestyrelsen har flag kompetence J men til gengæld var det også et faktum at Formanden sammen med Anders Bak og med lidt hjælp fra Steen fra hallen havde skiftet taget på grillen på bane1.

Igen talte vi om den manglede disciplin omkring oprydning nede i materiale rum og vaskerummet.

D. 1. oktober 

Et af de emner var et referat et bane udvalg møde med kommunen og de andre fodbold klubber som benytter anlægget i Ølstykke og her fik ØFC meget medhold fra kommunen.

Der var kommet en forespørgsel angående nogle syriske flygtning kunne spille her, vi donerede 4 bolde.

I samme møde talte vi om oprettelse af et events-udvalg til at fremadrettet at tage sig af Tyroler festen samt vort snarlige 100 års jubilæum.

D. 5. november
På dette møde var der mange ting på agendaen bl.a. var der et par situationer i årets løb som fik mig til at tænke tilbage på de år hvor jeg har været en del af bestyrelsen, hvorfor sker nu det og det, ved de ikke at man normalt gør sådan og sådan?

Der gik det op for mig at klubben faktisk ikke har en forretningsorden!  Men nu er de første 2 punkter kommet på:

 • Bilag som er større end DKK 1000,00 fra afdelingsformænd som skal betales af klubben til afdelingsformanden skal underskrives af Klubbens Formand subsidiært Næstformand samt kasserer.
 • Alle aftaler/kontrakter som forpligter ØFC herunder afdelinger for et beløb som på årsbasis er større end DKK 10.000,00 skal godkendes på et bestyrelsesmøde og underskrives af klubbens Formand subsidiært Næstformand samt kasserer.

Men det er en løbende proces så der vil komme flere punkter på hen ad vejen.

På dette møde fik vi besøg af Lone som er Formand for HIK boldklub, hun gennemgik klubbens struktur samt deres kontingentforhold og her må vi i ØFC konstaterer at vore medlemmer kun betaler 50 % i forhold til medlemmer i HIK. HIK har så flere ansatte som svarer til 4 fuldtidsstillinger.

Alle de tiltag som Lone fortalte os de gør i HIK gjorde at vi også i ØFC tager en spæd start i samme retning og vi ansætter nu en Sportskoordinator i 2016. Vedkommende får reference til Sportschefen samt de relevante udvalgsformænd

D. 27. november 

Bestyrelsen afholdte julefrokost på bondestuen i Jyllinge, men kan de vil gøre bedre men det bedste indslag var nok Chefen for Egedal Hjemmeservice, Flemming Will og andre prøvede at få dem til at melde ind som Old-girls J

Men i øvrigt ganske hyggeligt J

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tusind tak til forældreklubben, murstens-lauget, kommunen, hallens personale samt kontoret, alle trænere og hold ledere og en stor tak de øvrige bestyrelses-medlemmer samt ikke mindst deres ægtefæller for det afsavn de måtte have, for et fantastisk samarbejde i 2015.

ØFC Længe leve!
Formand f/ØFC af 1918
Jimmy Bernard

Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Ulrik Rasmussen:

Medlemmer

Afdelingen er 363 medlemmer hvilket er et fald på 53 medlemmer i forhold til året før. Omkring 40 af dem er sket ved overgangen fra U17 til U19 og fra U19 til senior. Generelt oplever vi en tilgang i spillere omkring årgangene U10 - U12, da drenge fra de omkringliggende klubber, får lyst til at prøve noget mere, og der er tilbuddet i Ølstykke bedre end hvad der ellers kan tilbydes.

Desværre oplever vi også at spillerne, når de bliver U14-U15, falder fra igen. DBU har igangsat et projekt ”Ungdomsfodbold 2.0”, som Ølstykke også deltager i og gerne vil drage nogle erfaringer, der kan være med til at stoppe dette frafald.

Trænere

Der er i dag 51 trænere og ledere. Derudover er der de forældre, der hjælper på andre måde, fx festudvalg, ved sociale arrangementer m.v.

For U5 - U7 er der tilknyttet en koordinator, der sikrer spillere, forældre og trænere en god start og er med til at skabe hele fundamentet for årgangene. Her bliver der udnævnt trænere, holdledere og der bliver engageret forældre til at deltage omkring deres barn.

Dette er med til at når holdene bliver U8 er de godt klædt på til at stå på egne ben.

For at hjælpe trænere endnu mere er der ved at blive udarbejdet træningsmanualer til alle årgange, som skal sikre, at børnene får den træning der passer til deres årgang.

Uddannelse

I afdelingen har vi valgt at have et øget fokus på uddannelse af trænerne. Netop uddannelse er et af de vigtigste områder, både for børnene og for trænerne.

I 2015 og vi blandt andet afholdt 7 C-licens kurser og i 2016 afholder vi et B1 kursus i klubben og har 8 Ølstykke trænere med på dette. Når dette kursus er gennemført vil der på årgangene U8 - U10 være trænere der har C-licens eller B1. Fra U11 og frem har minimum en træner B-licens.

Ny UA formand

Allerede i starten af januar, informerede Bibi bestyrelsen om, at hun ville stoppe som UA formand. I UA valgte vi at indsætte Ulrik Rasmussen som ny formand og efterfølger til Bibi. Bibi og Ulrik havde en lang periode sammen, så overleveringen blev så god og fyldestgørende som muligt. Heldigvis er Bibi stadig tilknyttet klubben, så det har undervejs været muligt at hente information og sparring hos hende.

Økonomi

I UA besluttede vi at arbejde intenst på at skabe et overskud i afdelingen. Det har blandt andet betydet at vi hver måned nøje har fulgt indtægter og udgifter, for at sikre vores mål. Målet er lykkedes og vi ender på et overskud på lidt over 14.000.

Dette arbejde vil fortsætte i 2016 hvor målet stadig er et overskud.

Beretningen tages til efterretning.

 

Pige – ungdomsafdelingen, U6 til U15 samt Team Egedal piger v. Henriette Hansen:

Pigeafdelingen består af piger fra U6 til U15, samt Team Egedal Piger og har i det forgangne år talt ca. 175 medlemmer.

Denne beretning indeholder ikke så meget om de enkelte hold og holdenes resultater, men snarere om al det der ligger ud over de ”normale” gøremål med træning, turnering og stævner.

Vi har i 2015 fortsat vores arbejde med gode træningstilbud til alle ovennævnte piger i alle aldre. Vi forsøger via trænerinvolvering og - uddannelse, at udbyde en kvalitet som jeg på ØFCs vegne, kan stå inde for.

Vi har en udmærket organisation, der både støtter op om det fodboldfaglige og det sociale. Således har hver årgang en årgangsledelse, der har det daglige ansvar for kontakt til trænere, spillere og forældre i hele årgangen. Efter nogle år med denne organisering, synes vi at det virker, og at det forhåbentlig også medfører, at alle børn, uanset fodbold-kompetence-niveau, får en ordentlig behandling i ØFC. På længere sigt, håber vi også, at når man skaber så sammentømrede grupper, at det vil påvirke fastholdelsen.

Og apropos fastholdelse: Det er ingen hemmelighed, at vi udvikler meget dygtige fodboldspillere og vi konstant er overvåget af de omkringliggende damelicensklubber. Vi vil ØFC-pigerne det bedste for deres udvikling, men vi accepterer ikke ufine metoder og noget der ligner menneskejagt på børn. Således har der været en kedelig sag i året der gik, hvor DBU har givet os medhold i vores klage over metoderne og den pågældende klub har fået en reprimande.

Fodboldfolk siger til mig ”sådan er det bare”. Muligt. Men for pigefodboldens vedkommende, har det alvorlige konsekvenser, at nogle klubber samler til bunke af gode spillere. De begrænser dermed pigernes mulighed for at få gode og udviklende kampe, når den dygtigste spiller fra en ikke-licensklub kommer på 2. holdet eller konstant er udskifter på 1ste holdet. Hos pigerne på 16-17 år betyder det, at de ofte helt forsvinder ud af dansk kvindefodbold, hvilket er en ærgerlig tendens.

Vores relation til Drengeafdelingen er fortsat god og værdifuld. Vi arbejder sammen både om det sportslige og det sociale. Vi forsøger fortsat at træne, lave træningskampe og fester med drengene. Fra pigernes side er dette et fantastisk tilbud, selv om de i forvejen hård-arbejdende trænere hos drengene, synes det kan være svært at skulle tage imod yderligere spillere.

Af nævneværdige højdepunkter i året 2015 er:

 • Årligt skolestævne med 300 deltagere i april. Som vanligt en god dag, hvor mange nye pigespillere finder vej til klubben efterfølgende.
 • En sjov oplevelse, som blev støttet godt af vores mange unge hjælpere! TAK for det!
 • De ældste piger har været til træningsturnering i Sverige, hvor de yngre er blevet på Fyn eller blot i vores eget klubhus.
 • Vi har haft endnu en fantastisk tur til Vildbjerg Cup, hvor ca. 65 piger, mere end 100 forældre deltog. Virkelig høj stemning og opbakning blandt alle hold fra alle deltagere. Fornøjelse at se travle spillere og forældre, som drønede rundt til så mange kampe som de overhovedet kunne nå. Ærgerligt at drengene ikke var med, som i 2014.
 • Også 2016 byder på spændende ture bla. til Barcelona, Berlin og Kalundborg.
 • ØFCs Pigeafdeling er ”verdensberømt i Danmark” for sit høje antal meget unge trænere og undertegnede har, ligesom i 2014, været på landevejen og fortælle om vores model.
 • I 2015 har vi fortsat vores tilbud om specifiktræning og ca. 50 piger har taget imod dette ekstra tilbud både forår og efterår (50 piger pr. gang).
 • Vi blev i 2015 af DBU udvalgt til at deltage i et landsdækkende projekt ”Pigernes stemme”, som er initieret af DBU, Trygfonden og Københavns Universitet. Man har sat sig for, at undersøge ungdomspigefodbold igennem 100 pigers stemmer – 10 piger fra 10 klubber. ØFC blev valgt som den ene af to klubber på Sjælland, og har deltaget i en workshop i København. 10 udvalgte piger fra ØFC i alderen 13-17 år, har bidraget med deres stemme, i dialogen om hvorledes man fremmer dansk kvinde-ungdomsfodbold.
  Herudover blev 3 piger fra Ølstykke og 1 pige fra Sundby, udvalgt til at deltage i Indenrigsministeriets nytårskur, hvor temaet kvinder og idræt var på. Pigerne deltog sammen med DBU og fik bla. lejlighed til at møde Kronprinsesse Mary. Se evt. Facebook for at se filmen.
 • Vi har fået nogle nye fantastiske sponsorer som har været villig til at lægge beløb, som man normalt ikke kender til i pige/børne-fodbold.
 • Vi har en meget velfungerende ordning med Estatemæglerne i Stenløse, som vi deler flyers ud for hver eneste uge. Dette giver os en god indtægt pengene bliver hovedsageligt anvendt til ture og sociale arrangementer.

Skolereformen påvirker os stadig noget. Vi kan ikke alle begynde træningen så tidligt som vi førhen har kunne, da vi for en hver pris vil undgå at børnene skal stresse til sport. Dette har forårsaget, at mange hold er nødt til at starte træning senere, hvilket betyder yderligere pres på vores kunstbane.

Det var også nedslående at høre i DRs radioavis i onsdags, at hvert 5te bare er faldet ud af foreningsidræt pga. skolereformen. Det er for mange og heldigvis står det ikke så galt til hos os.

Team Egedal Piger
Team Egedal Piger består ca. af 25 spillere og er en meget velfungerende gruppe med et meget engageret træner- og lederteam. De har haft stor succes med gennemførelsen af Sct. Hans i Byparken, ligesom de har været meget aktive – og kreative – i deres indsamling af midler til deres Barcelona tur. Faktisk har de været så dygtige til skaffe midler, at deres tur får en meget lav egenbetaling. Deres cheftræner er netop blevet opgraderet med en B2 træner-uddannelse, hvilket vi håber på at ØFC vil have gavn af i mange år.

Trods diverse udfordringer, har det været et godt og begivenhedsrigt år for børn og unge i ØFC, hvor vi takker alle, dvs. sponsorer, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud.

Beretningen tages til efterretning.

 

Oldboys/veteran afdelingen beretning v. Niels Skotte:

Kører fornuftigt og de enkelte hold klarer sig selv i vid udstrækning.

Enkelte punkter og principsager bringes op i OB-udvalget hvor de drøftes og afklares.

Fra vinteren 2016/17 og 3 år frem, er ØFC arrangør af vinterturneringen.

 

OBS49 afholder årsafslutning i ØFC’s lokaler den 17. marts 2016.

Et skulderklap til ØFC som en stor og indflydelsesrig klub i sammenslutningen.

 

Tilgang af OG, men pga. disputs om kontingenter, valgte alle OG at udmelde sig 31.12.2015.

 

Ca. 90 aktive og 35 passive.

 

Senior afdelingen beretning v. Niels Skotte:

Svær skilsmisse med Stenløse Boldklub og lukning af S C Egedal.

Opstart 1. februar 2015, efter et hurtigt arbejdende ’Task-Force’ havde undersøgt mulighederne.

Spillermateriale – hvem kom fra SCE?

Manglende tøj, materialer, bolde mv. til en hel seniorafdeling.

Serie 3, dog kun en ½-sæson. Ligeledes i 2016 ½-sæson i Serie 2.

Skaffe trænere og holdledere.

Trænere får kun ½-års kontrakter, samt de skal træne andre hold end deres eget.

 

Trænere:

1. halvår 2015: Herre: Michael Hansen og Nicolai

Dame: Jan Strøm og Peter Knudsen

U 19 tilgår seniorafdelingen 1.7.2015

- Stort arbejde fra Jacob Høybye og Kenni med at samle spillere

 

 1. halvår 2015: Målsætning: HS1 oprykning og HS2 forbliven i serie 3

Herre: Morten Agerbæk og Claus Hansen (OB-holdleder)

Dame: Jan Strøm og Peter Knudsen

U 19: Kenni Lyngberg

Målmandstræner: Mogens Grønhøj

Sportschef: Michael Hansen

 

 1. halvår 2016: Målsætning: HS1 oprykning og HS2 forbliven i serie 3

Herre: Morten Agerbæk og Brian Slovic-Petersen 

Dame: Kent Hørlyk Sehested og Jan Strøm

U 19: Kenni Lyngberg

Målmandstræner: Bent Otzen

Sportschef: Michael Hansen

 

Resultater:

                             Dame 1: Nr 10 af 12 med 7 point – desværre nedrykning

                             Dame 2: Nr 3 af 9 med 18 point

                             Herre 1: Nr 1 af 13 med 32 point – oprykning til serie 2, der er en ½-sæson

                             Herre 2: Nr 5 af 12 med 18 point

                             U 19: Nr 3 af 10 med 19 point

Hoppe har udført et kæmpe arbejde omkring sponsorater, men vil gerne have en pause i en periode.

Med stor glæde jeg kan sige, at Scan Group atter støtter ØFC på fineste vis.

 

Forældreklubbens beretning v. Flemming Wiil-Andersen:

Forældreklubbens arrangementer 2015.

28.- 29.3. Vinter cup finalestævne med deltagelse af 14 finalekampe. 54 hold var tilmeldt.

               Mini vintercup (5-mandsstævne) med 60 tilmeldte hold.

26.4.        Tur til Bonbon land med deltagelse af 221 børn og voksne.

19.6.        Fog Cup, hvor vi servicerede 250 personer.

20-21.6.   DBU-finalestævne for 1800 deltagere.

26.9.        Oktoberfest.

7.11.        Futsal stævne. Her deltog 14 hold i U12 og U13. Heriblandt 2 ØFC hold. 27 kampe spillet.

               Havde inviteret U11-U12-U13 drenge samt U12-U13 piger, men kun førnævnte rækker kunneo Oprettes pga. for få tilmeldinger.

Forældreklubben takker bestyrelsen – UA - Pige afd. samt hal personalet for samarbejdet i 2015.

 

 1. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassernes beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2014

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 38.907,- kr. samt en egenkapital på kr. 287.180,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Kontingent fastlæggelse

Der blev fremlagt et forslag om uændret kontingent:

 1. U6: 600 kr. forår og efterårskontingent
 2. U7 – U8: 700 kr. forår og efterårskontingent
 3. U9 – U10: 750 kr. forår og efterårskontingent
 4. U11 – U15: 800 kr. forår og efterårskontingent
 5. U16 – U19: 900 kr. forår og efterårskontingent
 6. OB/Vet/OG: 775 kr. forår og efterårskontingent
 7. Fodboldfitness: 200 kr. forår og efterårskontingent
 8. Passive: 350 kr. pr. hele år

Forslaget blev godkendt.

Der opkræves pt. på alle kontingentopkrævninger for aktive medlemmer et cafe gebyr på 10,- kr. og jubilæums gebyr 10,- kr. halvårligt.

 

 1. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kasserer.
  Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.

Valg af formand:
Jimmy Bernard blev genvalgt som formand.

 

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter. Valget gælder for 1 år
  Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter:

Søren Larsen blev valgt.

 

 1. Valg af ungdoms-, dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
  - Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Drenge - Ungdomsafdelingen indstiller:
Ulrik Rasmussen
Kenneth Nielsen
Jakob Fog
Jacob Mortensen
Henning Schandorph
Michael Vejle
Henrik Gregersen
Henrik Larsen
Martin Gross

Som blev valgt.

 

Pigeafdelingen indstiller: (Herunder TEAM Egedal Piger)
Jimmy Quitzau
Andreas Bakbøl
Betina Hammelev
Michael Poulsen
Henriette Hansen 
Heidi Larsen
Rikke Bork

Som blev valgt.

 

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Niels Skotte
Claus Hansen
Anders Bach-Sørensen
Ole Kjeldgaard
Henrik Rasmussen
Flemming Wiil Andersen
Poul Møller
Benny Pedersen
Stig Hansen
Per Weile

Som blev valgt.

 

Senior afdelingen indstiller:
Lars Søndergaard
Michael Hansen
Nicklas Hansen
Lasse Petersen
Jesper Petersen
Mette Møller
Niels Skotte

Som blev valgt.

 

Forældreklubben indstiller:
Flemming Wiil-Andersen (formand)
Mariann Knudsen
Renè Hanelius (kasserer)
Torben Wenzel
Helle Günzel
Finn Bager
Flemming Larsen
Heidi Larsen
Lene Gustavsen
Charlotte Mosegaard
Kristina Remm Hønholt

Som blev valgt.


12. Valg af 1 suppleant til hvert udvalg. Valget gælder for 1 år.
På grund af udvalgets størrelse og sammensætning blev der ikke forslået suppleanter til udvalgene.

 

 1. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.

Tyroler Udvalg:
Lars Søndergård
Jimmy Bernard
Michael Hansen
Flemming Wiil-Andersen
Marianne Knudsen
John Hoppe Hansen
Flemming Larsen
Anette Hegn

Sponsorudvalg:
Lars Søndergaard
Michael Hansen
Nicklas Hansen
Mads Petersen
Hans Jørgen Dahl
Niels Skotte

 1. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
  Der blev forslået og valgt:

Kurt Glud
Lars Søndergaard

 

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
  Carsten Larsen

Blev forslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 

 

 

Luk