Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2019

 Ordinær generalforsamling afholdt 26.02.2019 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Tage Svendsen

Antal stemmeberettiget: 17

 

Velkommen:

Formand Michael Hansen byder forsamlingen velkommen.

 

 

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Tage Svendsen – blev enstemmigt valgt.

 

 

 1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

 

 

 1. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Lars Larsen – blev enstemmigt valgt.

 

Dirigent Tage Svendsen takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen. Opsætning af indkaldelse til generalforsamlingen er indenfor tidsrammen.

 

 

 1. Formandens beretning v. Michael Hansen

Formanden startede med at ære de Ølstykke ledere som desværre gik bort i 2018. Der blev afholdt 1 minuts stilhed for:

Jimmy Bernard tidligere formand, kasserer i UA og træner - Per Vingaard tidligere formand – Inge (Vingaard) som var mangeårigt frivillig – Rene Kronby som var med til at starte ØFCs forældreklub – Toni Jørgensen mangeårigt medlem af seniorudvalget.

 

I 2018 blev der afholdt 10 bestyrelsesmøder og en del projektmøder.  Vi fik taget hul på vores forretnings- og strategiplan for 2025 og vi brugte en del tid på at kigge – arbejde med vores nuværende vedtægter og gøre dem mere detaljeret – klare formuleringer samt tilrette vedtægterne til ifh til at vores forældreklub desværre lukkede 31. dec. 2018.

 

Vi fik indkøbt og sat 2 Tv skærme op i klubben med bl.a. visning af baneplaner, omklædningsrum mm.

 

Samarbejdet med Unisport og Select blev genforhandlet frem til sommeren 2019 og Nike er stadig det sports- og tøjmærke som Ølstykke spiller i.

 

DBU / SBU indførte fodboldpas et værktøj som bl.a. har til formål at sikre brugen af ulovlige spillere. Beskyttelse af persondata (GDPR) var også noget som vi skulle forholde os til 2018, hvilket betyder at alle personfølsomme data skal være låst inde, der blev indkøbt nye aflåselige skabe til kontoret.

Vores projekt med vores salgsbod på stadionbanen blev færdig. En slagsbod og cafe som er super flot og der er ikke mange stadions på dette niveau som har noget tilsvarende. Der skal siges mange tak til de sponsorer som støttede projektet og ikke mindst til de mange frivillige som har været med til at opfører den. TUSINDE TAK.

I Q4 2018 blev der for første gang holdt åbent i boden i weekenderne for at servicere de forældre og gæster som benyttede – besøgte vores kunststofbane.

 

Den 18. maj 2018 afholdt vi vores 100 års jubilæum. En begivenhed der blev brugt mange timer på og hvor MANGE frivillige var involveret. Dagen startede med at der var mange forskellige legeaktiviteter på anlægget for de mindste af vores medlemmer, musik af Jesper og Co, gratis morgenbrød – lagkage og meget mere. Der blev afholdt en reception og om eftermiddagen blev der spillet en showkamp på stadion, hvor vores nuværende 1 herresenior mødte et hold bestående af tidligere førsteholdsspillere som har masser af divisionskampe på Cvet. Mens tidligere superliga dommer Kim Milton styrede slaget på banen, så styrede Thomas Sønnichsen fra TV2 speakning af kampen. Om aftenen blev der afholdt en stor fest i Ølstykkehallen med spisning, musik mm. Dagen blev afsluttet med et kæmpe fyrværkeri på Ølstykke stadion. Tusinde tak til alle de frivillige som har hjulpet med at planlægge – gennemføre dette fantastiske 100 års jubilæum.

 

Der blev afholdt flg. Aktiviteter i 2018

 • Mini vinter cup – Pigeraketten – 100 års jubilæum – finalestævnet for SBU seriefodbold – Sankt Hans festen i byparken – DBU fodboldskole – Høstnatten i gl. Ølstykke.

Desværre har vi i 2018 vs. 2017 haft en tilbagegang på vores medlemstal med ca. 13 %. Tilbagegangen har primært været i UA drenge og i seniorafdelingen. Dette skyldes at vi i sommeren nedlagde vores 3. herresenior hold og at UA havde en hel årgang som stoppede.

Økonomisk har vi ikke levet op til de mål vi havde sat os, hvilket der er flere årsager til. Dem er vi bekendte med og der er allerede igangsat flere tiltag for at vi igen kan levere på de ambitioner og mål der er aftalt – sat for Ølstykke FC.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til vores støtteforeninger, murstenslauget og forældreklubben, vore ledere, sponsorer og ALLE de mange frivillige i og omkring Ølstykke fodbold club.

Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Jakob Dietzer-Fog:

Christian og jeg overtog ansvaret for UA-drenge i midten af november 2018, så det er selvfølgelig meget begrænset hvad vi har nået at ”udrette” i 2018.

Vi har selvfølgelig en masse tanker omkring ungdomsafdelingen og hvordan vi gerne vil strukturere den.

Vi har i afdelingen oplevet et markant fald i antallet af medlemmer igennem 2018, således at vi nu er ca. 310 medlemmer – der var i budgettet for 2018 regnet med et medlemstal på 380 og det har selvfølgelig haft en negativ indflydelse på afdelingens resultat.

Afdelingen har i 2018 haft et underskud på i alt ca. 80.000 kr. som hovedsageligt skyldes manglende kontingentkroner (-83.000 i fht. budget).

Et af vores vigtigste fokuspunkter for 2019 bliver altså at skabe ligevægt imellem afdelingens indtægter og udgifter, da afdelingen præsterede et markant underskud for 2018. Vi har derfor indført en stram omkostningsstyring for 2019 og forventer positivt resultat for 2019 for UA-drenge.

Ungdomsafdelingen er under konstant pres fra andre sportsgrene – nye som gamle – og det er derfor vigtigt at vi hele tiden arbejder på, at tilbyde vores drenge et trænings- og udviklingsmiljø som tilgodeser både breddespillerne og de mere ambitiøse som vil have flere tilbud. 

Det er vores ambition, at få skabt en bedre kommunikation og samarbejde imellem de enkelte årgange og afdelinger – således at vi får skabt et større fællesskab i klubben, på tværs af årgangene og afdelingerne.

Beretningen tages til efterretning.

 

 

Pige – ungdomsafdelingen, U7 til U16 v. Andreas Bakbøl:

Det er mit andet år som formand for pigeafdelingen i Ølstykke FC.  Og for pokker der sker meget på et år. Vil prøve at fatte mig i korthed.

Allerførst vil jeg gerne udtrykke min glæde over valget af Jakob Fog som ny formand hos drengene, her tror jeg på et meget bæredygtigt og stærkt samarbejde på tværs af afdelingerne.

Vi har piger fra U7 til U16.

I 2018 har vi fortsat vores arbejde med gode træningstilbud til alle ovennævnte piger. Vi forsøger via trænerinvolvering og - uddannelse, at udbyde en kvalitet som vi på ØFCs vegne kan stå inde for. Lige så meget trænings parathed og talent som forefindes blandt de godt 125 piger, ligeledes kan man sige om vores trænere. Her er der efterhånden et stærkt mix af upcomming/talenter og erfarne trænere.

Vi har en organisation, der både støtter op om det fodboldfaglige og det sociale. Således har hver årgang en årgangsledelse der har det daglige ansvar for kontakt til trænere, spillere og forældre på hele årgangen. Forhåbentligt medfører det, at alle spillerne uanset fodbold-kompetenceniveau, får en ordentlig behandling i ØFC.

Udover en masse træning og kampe har Året blandt andet også budt på:

Stævner indenlands/udenlands

Flaske indsamling (tak for hjælpen og den store indsats drenge/piger på tværs).

Skolestævne

Pigeraketten (45 deltagere/ 24 medlemmer)

Og et meget vellykket jubilæum. Igen et eksempel på at ved samarbejde på tværs af klubben, kan store begivenheder opstå.

Vi har fået startet Legebold op, så det også foregår i vinterhalvåret. Stor tak til især Kia og Rune

Sportsligt:

U16 Øst 2

U14 øst 1

U11 piger deltaget i drengerækker

Masser af talent

Vi har desværre været ramt af tilbagegang på især de to ældste årgange. Flere årsager, de forventelige svære teenageår, hvor pigerne er svære at fastholde i fodbolden. De omkringliggende klubber opruster, dygtige piger og ambitiøse forældre.

Vi vil i den kommende periode (1-3 år) iværksætte tiltag for at fastholde flere piger i fodbolden og samtidig især fokusere på tilgangen på de yngste årgange. Der vil blive taget forskellige initiativer, hvor nogle allerede er i fuld gang.

”indmeldelses minister”

”sportslig ansvarlig hos de yngste” generelt fordelt roller ud på flere engageret klub folk. 

”Sportsligt udvalg” Input fra trænere og ledere

”spillerråd – Fra de ældste årgange (drenge/piger) Involvering

Lad mig til slut bringe en tak til vores sponsorer og værdifulde samarbejdspartnere, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud for pigerne i Ølstykke FC.

   Beretningen tages til efterretning.

 

   Oldboys/veteran afdelingens beretning v. Niels Skotte:

I OB-afd. går dagene sin stille gang.

 

Vi har til sæsonen 2018 sammenlagt 2 hold, nemlig Veteran og Superveteran-ELF.

De spiller fremover som Superveteranhold.

 

Det giver 6 turneringshold, fordelt på 1 OB-hold, 3 superveteranhold, 1  Grandsuperveteranhold og et Grandsup Masters.

 

Nyt er 1 ”lukket” hold, hvor de én gang ugentligt hygger med lidt bold, men ellers er 100% selvkørende.

De sørger selv for alt materiel og spiller ikke turneringer.

Deres holdleder er repræsenteret i OB-udvalget og alle på holdet vil blive inviteret til OB-afd’s aktiviteter.

 

Afdelingen kører fornuftigt og medlemstallet er stabilt omkring de 90, heraf 70 aktive og 20 passive.

 

Der er lidt afgang i ny og næ, men også nye spillere finder vej til ØFC, enten via naboer der hiver en mand op af sofaen og får ham med til bold, eller via tilflyttere til kommunen, som oftest finder os på Nettet.

Beretningen tages til efterretning.

 

 

 

Senior afdelingens beretning v. Michael Hansen:
I sommers måtte vi desværre lukke vores 3. herresenior, et lukket hold bestående af spillere i alderen 16 til 19 år. De spillere der blev tilbage kom op og trænede med vores 1 og 2 holdstrup. Vi har stadig en udfordring med at vi ikke har mange spillere i alderen 16 til 19 år og ikke får mange spillere op nede fra. Dette vil vi fremover tage action på sammen med vores UA-afdelinger.

Det betød også at der var flere af de 18- 19-årige som blev tilbage der fik flere kvindesjællandsserie, serie 3 og 2 kampe i benene og gennemsnitsalderen på 1.damer og 1. herre faldt. De helt unge spillere tog udfordringen op og de leverede flot når de var med på de nævnte hold.

Resultatmæssigt har det på damesiden været et godkendt år for vores sjællandsseriehold, efter sommeren sluttede man som nr. 4 hvilket også blev den placering som man lå på da året lukkede. Det lukkede 8 mandshold hos damerne blev placeret midt i rækken.

1.herre rykkede desværre ud af serie 1 efter forårets afslutning. Et ikke tilfredsstillende resultat. Efter sommeren har man spillet i serie 2 og efter 1 halvsæson lægger de nr. 1 i rækken. En placering som vi skal holde helt frem til sommeren 2019, så vi igen kan spille serie 1 bold på stadion.

 1. herre leverede super godt og rykkede op i serie 3. Serie 3 er dog en svær række også set i lyset af at mange nyoprykkede spillere skal vende sig til seniorbold og da bredden ikke er stor i seniorafdelingen har vi været udfordret på resultaterne. Vi ligger pt. sidst i serie 3.

Det har været et turbulent år på trænerdelen, vi har i 2018 måttet stoppe samarbejdet med 2 trænere før tid.

Afdelingens sponsorudvalg har igen i 2018 gjort det fantastisk, de er lykkedes med at holde/fastholde og ikke mindst få nye partnere til. Godt gået af Kim M. – Nicklas H. og Alexander K.

Tak til sponsorudvalget, kasserer Lars S, de frivillige i salgsboden, alle ledere, trænere og spillere

Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassererens beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2018

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud på kr. 96.767,- kr. samt en egenkapital på kr. 104.318,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Der var ikke modtaget nogen forslag.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kasserer.
  - Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.

Valg af næstformand og kasserer:
Flemming Wiil-Andersen blev genvalgt som næstformand.
Bibi Underlien blev genvalgt som kasserer.

 

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Valget gælder for 1 år
  Lars Larsen blev valgt.

 

 1. Valg af ungdoms-, dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
  - Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Drenge - Ungdomsafdelingen indstiller:
Per Larsen
Regina Flittner
Pernille Ringgive
Michael Lindegaard
Steven Kirkegaard
Christian Wietz
Hans Christian Ulrich
Jacob Høybye
Mette Høybye
Martin Bülow Petersen
Ann-Karina Nørskov
Jakob Fog
Stefan Mørk Bendtsen

Som blev valgt.

 

Pige - Ungdomsafdelingen indstiller:
Michael Aaris Rand årgangsleder
Helle Green årgangsleder
Jimmy Quitzau årgangsleder
Henrik Jensen årgangsleder
Betina Hammelev årgangsleder

Som blev valgt.

 

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Niels Skotte (formand)
Per Weile
Benny Pedersen
Stig Hansen
Claus Hansen
Jacob Høybye
Alexander Højmark Nielsen
Henrik Rasmussen
Flemming Wiil-Andersen
Nis Johannsen
Steen Andersen
Poul Møller

Som blev valgt.

 

Senior afdelingen indstiller:
Michael Hansen
Matthias Pointeringer 
Line Will-Andersen
Kim Madsen

Som blev valgt.

 

 1. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.
  Vi har ikke noget nyt udvalg.

 

 1. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
  Der blev foreslået og valgt:

Kurt Glud
Lars Søndergaard

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
  Carsten Larsen

Blev foreslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 

Luk